Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
10.07.2020
Zverejnený v OV č.:
132/2020
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 29.01.2019, č.k. 38OdK/22/2019-20, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2019 dňa 05.02.2019, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Lenka Galandáková, rod. Pražienková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381, SR (ďalej len „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) :

  1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,. Že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenie uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lenka Galandáková, rod. Pražienková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381, SR sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca