(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
13.07.2020
Zverejnený v OV č.:
133/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Spisová značka súdneho spisu 2K/16/2019

Značka správcu S 1178

Z Á P I S N I C A z hlasovania veriteľského výboru spôsobom „per rollam“

 

Úpadca:                                              X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707

Dátum hlasovania:                             30.06.2020

Hlasujúci členovia

veriteľského výboru:             1.         LH-MONT s.r.o.

                                                           Garbiarska 90/31

                                                           064 01  Stará Ľubovňa                        

           

                                                2.         Rudolf Dlugoš,

                                                           Levočská 1804/57

                                                           064 01 Stará Ľubovňa,                                                                        

                                                3.         Ing. Maroš Guth

                                                           Nám, arm. gen. L. Svobodu 2651/6

                                                           085 01 Bardejov

                                                          

Predmet hlasovania:  

 

  1. hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 26.06.2020 ohľadom predaja súboru pohľadávok - súpisových zložiek majetku úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu zapísaných pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 1- č. 18 v súpisovej hodnote 63.060,51 Eur.

 

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že správca konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, predložil predsedovi veriteľského výboru žiadosť o udelenie záväzného pokynu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu, ktorý je zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod podaním č. „K020944“.

Predseda veriteľského výboru v záujme hospodárnosti konkurzného konania konštatuje, že všetci členovia veriteľského výboru úpadcu súhlasili s hlasovaním veriteľského výboru spôsobom “per rollam“ o žiadosti o udelenie záväzného pokynu.

K bodu: a) hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 26.06.2020  ohľadom odpredaja súboru pohľadávok - súpisových zložiek majetku úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu zapísaných pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 1 – č. 18 v súpisovej hodnote 63.060,51 Eur, v ktorej správca konkurznej podstaty žiadal o udelenie záväzného pokynu na speňaženie súpisových zložiek majetku úpadcu, a to verejnou obchodnou súťažou za týchto podmienok:

Predpokladá sa, že správca zverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predkladanie ponúk na speňaženie majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisové zložky č. 1 až č. 18 ako uceleného súboru pohľadávok (tzv. „balík pohľadávok“).

V predmetnej výzve správca podrobne opíše pohľadávky, uvedie bankový účet úpadcu na účely zloženia zábezpeky vo výške 30% z ponúkanej ceny. Lehota na predkladanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Správca konkurznej podstaty oboznámi záujemcov v texte verejnej obchodnej súťaže, že speňažované pohľadávky, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom ležia a bežia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za vymožiteľnosť speňažovaných pohľadávok.

Správca zverejní oznámenie o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku s dostatočným časovým predstihom, s vytvorením vhodných podmienok pre záujemcov.

Bližšie podmienky a informácie pre jednotlivé ponukové kolá pre záujemcov o lehotách a náležitostiach ponúk, o otváraní obálok a vyhodnotení ponúk určí správca s odbornou starostlivosťou vo výzve na predkladanie ponúk.

Speňaženie formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 92 ods. 1 písm. a) ZKR sa uskutoční za najvyššiu ponuku v ponukových kolách.

Veriteľský výbor a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má veriteľský výbor a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty na predkladanie ponúk všetky ponuky doručené v stanovenej lehote správca vyhodnotí z hľadiska ich obsahovej, formálnej a vecnej správnosti a z hľadiska výšky ponúkanej kúpnej ceny, o čom správca vyhotoví úradný záznam v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov. Úradný záznam následne založí do správcovského spisu v dvoch rovnopisoch.

Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží predsedovi veriteľského výboru na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov.

Na základe výsledkov vyhodnotenia jednotlivých kôl verejnej obchodnej súťaže veriteľský výbor uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným záujemcom za splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže na základe uznesenia zasadnutia veriteľského výboru.

V prípade, ak úspešný záujemca odmietne v lehote stanovenej správcom uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, resp. doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny, zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny  v stanovenej lehote prepadá v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.

Nadobudnutie vlastníctva:

Ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu ponukového konania uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok.

Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania:

Správca uzavrie s úspešným záujemcom po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny zmluvu o postúpení pohľadávok a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu verejnej obchodnej súťaže. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu verejnej obchodnej súťaže nesie úspešný záujemca.

Predseda veriteľského výboru navrhuje hlasovať o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu tak ako to navrhol správca konkurznej podstaty v predmetnej žiadosti o udelenie záväzného pokynu zo dňa 26.06.2020, t.j. speňaženie majetku úpadcu, ktorý je zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 1 až č. 18.

 

Výsledky hlasovania:

za:                   3 hlasy

proti:               0 hlasov

zdržal sa:         0 hlasov

 

Bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru č. 2:

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu, ktorý je zapísaný pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č.  1 až č. 18 nasledovne:

Správca zverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predkladanie ponúk na speňaženie majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisové zložky č. 1 až č. 18 ako uceleného súboru pohľadávok (tzv. „balík pohľadávok“).

V predmetnej výzve správca podrobne opíše pohľadávky, uvedie bankový účet úpadcu na účely zloženia zábezpeky vo výške 30% z ponúkanej ceny. Lehota na predkladanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Správca konkurznej podstaty oboznámi záujemcov v texte verejnej obchodnej súťaže, že speňažované pohľadávky, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom ležia a bežia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za vymožiteľnosť speňažovaných pohľadávok.

Správca zverejní oznámenie o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku s dostatočným časovým predstihom, s vytvorením vhodných podmienok pre záujemcov.

Bližšie podmienky a informácie pre jednotlivé ponukové kolá pre záujemcov o lehotách a náležitostiach ponúk, o otváraní obálok a vyhodnotení ponúk určí správca s odbornou starostlivosťou vo výzve na predkladanie ponúk.

Speňaženie formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 92 ods. 1 písm. a) ZKR sa uskutoční za najvyššiu ponuku v ponukových kolách.

Veriteľský výbor a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má veriteľský výbor a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty na predkladanie ponúk všetky ponuky doručené v stanovenej lehote správca vyhodnotí z hľadiska ich obsahovej, formálnej a vecnej správnosti a z hľadiska výšky ponúkanej kúpnej ceny, o čom správca vyhotoví úradný záznam v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov. Úradný záznam následne založí do správcovského spisu v dvoch rovnopisoch.

Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží predsedovi veriteľského výboru na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov.

Na základe výsledkov vyhodnotenia jednotlivých kôl verejnej obchodnej súťaže veriteľský výbor uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným záujemcom za splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže na základe uznesenia zasadnutia veriteľského výboru.

V prípade, ak úspešný záujemca odmietne v lehote stanovenej správcom uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, resp. doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny, zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny  v stanovenej lehote prepadá v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.

Nadobudnutie vlastníctva:

Ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu ponukového konania uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok.

Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania:

Správca uzavrie s úspešným záujemcom po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny zmluvu o postúpení pohľadávok a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu verejnej obchodnej súťaže. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu verejnej obchodnej súťaže nesie úspešný záujemca.“

 

Predseda veriteľského výboru ukladá správcovi bezodkladne podať danú zápisnicu na publikáciu do Obchodného vestníka. Zároveň ukladá správcovi speňažovať majetok v súlade s prijatým uznesením veriteľského výboru.

Súčasťou originálu predmetnej zápisnice tvoriacej prílohu zápisnice sú písomné hlasovania členov veriteľského výboru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

           

V Starej Ľubovni, dňa 03.07.2020

LH-MONT s.r.o.v mene spoločnosti koná Luis Tomko, konateľ právne zastúpený JUDr. Gábor Száraz, advokát

 predseda veriteľského výboru