Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/47/2020

(FO) Višňovský Juraj (22.02.1983)

Dlhá 153, 09413 Dlhé Klčovo

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.07.2020
Zverejnený v OV č.:
134/2020
Dlžník:
Juraj Višňovský IČO 22.02.1983, , Dlhá 153/128, 09413 Dlhé Klčovo,
Správca:
, Námestie slobody 2, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/47/2020
Spisová značka správcu:
3OdK/47/2020 S1345
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

 (lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

 (sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Juraj Višňovský, nar. 22.02.1983, trvale bytom Dlhá 153/128, 094 13 Dlhé Klčovo, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/47/2020 -32 zo dňa 07.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 3OdK/47/2020 -32 from April 07, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Juraj Višňovský, date of birth 22.02.1983, domicile Dlhá 153/128, 094 13 Dlhé Klčovo, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 73/2020 dňa 16.04.2020. Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 17.04.2020.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 73/2020  from April 16, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 17, 2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

 

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee