Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
16.07.2020
Zverejnený v OV č.:
136/2020
Dlžník:
Jozef Suja IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 962 04 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, podnikajúci pod obchodným menom – Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408, v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

JUDr. Marian Pataj

správca