Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.07.2020
Zverejnený v OV č.:
139/2020
Dlžník:
Jozef Suja IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 96204 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/457/2019 S1540
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O NEÚSPEŠNOM SPEŇAŽENÍ MAJETKU

v zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408,sp. zn. 2OdK/517/2019, týmto oznamuje veriteľom, že nižšie identifikovaný majetok dlžníka publikovaný v OV č. 127/2020 zo dňa 03.07.2020 sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania.

p. č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

 

1.

Motorové vozidlo FIAT PUNTO 55 176AQ55A01C, EVČ: DT971AF, VIN: ZFA17600004720768,

rok výroby 2002. Vozidlo je poškodené, je v zlom technickom stave, nepojazdné a správca nedisponuje dokladmi ani

kľúčmi od motorového vozidla. Vozidlo sa aktuálne nachádza u dlžníka.

 

10.03..2019

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

  100,- €

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. platí, že „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“

Tretie ponukové konanie skončilo dňa 13.07.2020

V Banskej Bystrici, dňa 16.07.2020

JUDr. Marián Pataj