Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2020

(FO) Sedláková Danka (07.08.1967)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
23.07.2020
Zverejnený v OV č.:
141/2020
Dlžník:
Sedláková Danka IČO 07.08.1967, , Mesto Prešov ., 08001 Prešov,
Správca:
, Remeniny 112, 09431 Remeniny,
Spisová značka súdu:
4OdK/112/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/112/2020 S1880
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:  Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 98/2020 dňa 25.05.2020.  

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 20.07.2020 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa tohto zverejnenia.

 

PILÁT Insolvency Services, k. s.

JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie