Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/300/2020

(FO) Polák Jozef (14.02.1965)

Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.07.2020
Zverejnený v OV č.:
142/2020
Dlžník:
Jozef Polák IČO 14.02.1965, , Dr. Št. Osuského 528/18, 90613 Brezová pod Bradlom,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/300/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/300/2020 S1220
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Jozef Polák, nar. 14. 02. 1965, trvale bytom: Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom. Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca