Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/300/2020

(FO) Polák Jozef (14.02.1965)

Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.07.2020
Zverejnený v OV č.:
142/2020
Dlžník:
Jozef Polák IČO 14.02.1965, , Dr. Št. Osuského 528/18, 90613 Brezová pod Bradlom,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/300/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/300/2020 S1220
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníka: Jozef Polák, nar. 14. 02. 1965, trvale bytom: Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca