Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.07.2020
Zverejnený v OV č.:
143/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Soňa Jerglová, nar. 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinokv konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/135/2020 týmto vyhlasuje:

2. Kolo ponukového konania

podľa ustanovenia § 167q ods. 3  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:

 1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1

 

Číslo súpisovej položky majetku

Typ súpisnej položky majetku

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová hodnota majetku

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Verejný register

Poznámka - Dôvod zapísania majetku do súpisu

1

Iná majetková hodnota - Obchodný podiel

100% Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti PONY SK s.r.o., so sídlom Puškinova 2648/21, 902 01 Pezinok, IČO: 35 821 876

15 000,00 €

1/1

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

§167i ods. 1 ZKR - majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

 

 1. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky na tel. č.: +421 904 557 344.
 2. Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
 3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
 4. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „Predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ 27OdK/135/2020 “ na adresu: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
 5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
 6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. SK53 8330 0000 0027 0172 9469 vedený vo Fio banka, a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „27OdK/135/2020 – Ponuka“.
 7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 8. Všetky náklady spojené s prevodom inej majetkovej hodnoty znáša záujemca.
 9. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
 10. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 5  pracovných  dní od otvorenia obálok.
 11. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
 12. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba úspešnému záujemcovi.
 13. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.
 14. Správca dlžníka si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
 15. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
 16. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako úspešná, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.