Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/117/2019

(FO) Fodorová Jolana (04.10.1971)

Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
28.07.2020
Zverejnený v OV č.:
144/2020
Dlžník:
Fodorová Jolana IČO 04.10.1971, , Družstvevná 518/1, 93561 Hronovce,
Správca:
, SNP 56, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
29OdK/117/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/117/2019 S1719
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971, bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa Zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 137/2020 pod značkou záznamu K055652 dňa 17.07.2020, správca dňa 21.07.2020 uspokojil všetkých veriteľov v zmysle konečného rozvrhu výťažku a uhradil súdny poplatok.

Na základe týchto skutočností správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971, bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce, uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24.07.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 145/2019 pod K065448 dňa 30.07.2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Jolana Fodorová, nar. 04.10.1971, bytom Družstevná 518/1, 935 61 Hronovce zrušuje.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca