Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.07.2020
Zverejnený v OV č.:
144/2020
Dlžník:
Jozef Suja IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 962 04 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONKURZU

v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, bol na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/517/2019 zo dňa 06.05.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 108/ 2019 zo dňa 06.06.2019, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, predtým podnikajúci pod obchodným menom Jozef Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Banskej Bystrici dňa 23.07.2020

JUDr. Marián Pataj, správca