(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
17.7.2020
Dátum zverejnenia:
28.07.2020
Zverejnený v OV č.:
144/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/47/2019
ICS:
1119210257
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slavomír Belovič , Pustá 676/6, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava, Slovenská republika FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. , Námestie SNP 14, 81106 Bratislava, Slovenská republika Mgr. Richard Petrov IČO 42098874, , Františkánska 3, 04001 Košice, Slovenská republika TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRX - Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, správcom ktorého je: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2, zn. správcu: S 272.
Rozhodnutie:
Súd odvoláva správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2, zn. správcu: S 272 z funkcie správcu úpadcu: TRX - Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: TRX - Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Oznam: