Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2020

(FO) Sedláková Danka (07.08.1967)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.07.2020
Zverejnený v OV č.:
145/2020
Dlžník:
Sedláková Danka IČO 07.08.1967, , Mesto Prešov ., 08001 Prešov,
Správca:
, Remeniny 112, 09431 Remeniny,
Spisová značka súdu:
4OdK/112/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/112/2020 S1880
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:  Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 98/2020 dňa 25.05.2020.  

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 24.07.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 141/2020 zo dňa 23.07.2020), správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Danka Sedláková, nar. 07.08.1967, bytom 080 01 Prešov sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.  

 

PILÁT Insolvency Services, k. s.

JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie