Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/173/2019

(FO) Mrlák Ľubor (22.02.1966)

Tranovského 2179, 84102 Bratislava-Dúbravka

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
29.07.2020
Zverejnený v OV č.:
145/2020
Dlžník:
Mrlák Ľubor IČO 22.02.1966, , Tranovského 2179 / 24, 84102 Bratislava-Dúbravka,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/173/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/173/2019 S1690
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Vojtech Agner, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu S 1690, správca úpadcu: Ľubor Mrlák, nar. 22.02.1966, Tranovského 2179/24, 841 02 Bratislava, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom :office@agbr.sk

Dňa 24.07.2020

JUDr. Vojtech Agner