Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/98/2020

(FO) Buchlíková Jana (13.06.1974)

Hany Meličkovej 3514/11C , 84105 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
31.07.2020
Zverejnený v OV č.:
147/2020
Dlžník:
Jana Buchlíková IČO 13.06.1974, , Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava,
Správca:
JUDr. Pavol Malich , Dunajská 25, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/98/2020
Spisová značka správcu:
S277
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

 

I.

Vo vyššie uvedenom konkurznom konaní bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.03.2020, sp. zn. 8OdK/98/2020 (ďalej len „Uznesenie“) vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Buchlíková, nar. 13.06.1974, Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava.

 

Na základe tohto Uznesenia bol do funkcie správcu dlžníka ustanovený: JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S277.

 

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 102/2020 zo dňa 29.05.2020. Uznesenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení tohto Uznesenia v Obchodnom vestníku.

 

V súlade s vyššie uvedeným bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka dňa 30.05.2020.

 

Základná prihlasovacia lehota (45 dní od vyhlásenia konkurzu) na prihlásenie pohľadávky pre veriteľov dlžníka uplynula dňa 14.07.2020.

 

II.

Ako správca dlžníka oznamujem, že v tomto konaní bola doručená prihláška veriteľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 36 062 235, v celkovej výške 5.986,79 EUR (ďalej len „Pohľadávka“). Prihláška bola doručená do elektronickej schránky správcu dňa 16.07.2020.

 

Podľa § 167l ods. 3 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.“

 

Vyššie uvedená Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 20.07.2020.

 

S pozdravom                                                                       

 

JUDr. Pavol Malich

správca dlžníka

Jana Buchlíková