Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
05.08.2020
Zverejnený v OV č.:
150/2020
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1959, , Radzovce 562 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. Martina Klačanová rod. Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca úpadcu: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce,, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk

 

V Banskej Bystrici, dňa 31.07.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca