Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/164/1998

(PO) TRADE spol. s r.o., IČO 36000116

Nám. SNP 15, 97555 Banská Bystrica

Najvyšší súd 5Obo/9/2020 Slove...
Dátum zverejnenia:
06.08.2020
Zverejnený v OV č.:
151/2020
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/164/1998, TRADE, spol. s r.o. , IČO: 36000116, Nám. SNP č. 15 , Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd                                                                                                          5Obo/9/2020

Slovenskej republiky                                                                                           

 

U Z N E S E N I E

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu                JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Ivany Nemčekovej, v konkurznej veci úpadcu TRADE, spol. s r.o. so sídlom Nám. SNP 15, 975  Banská Bystrica, IČO : 36 000 116, o zbavení funkcie pôvodného správcu konkurznej podstaty, rozhodujúc o odvolaní nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Michaely Vierikovej, proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/164/1998-2439 zo dňa 30. januára 2020, v znení opravného uznesenia č.k. 47K/164/1998-2466 zo dňa 1. júna 2020 takto

 

r o z h o d o l :

 

 

Odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. Michaely Vierikovej o d m i e t a .

 

P o u  č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 

V Bratislave dňa 21. júla 2020  

 

 

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., v.r.

predsedníčka senátu

 

JUDr. Anna Marková, v.r.

členka senátu

 

 JUDr. Ivana Nemčeková, v. r.

členka senátu