Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.08.2020
Zverejnený v OV č.:
154/2020
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvín, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Monika Minárik Salinská, trvale bytom Hlavná 116, Drahovce:

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

5/1

21.08.2019

Monika Minárik Salinská

1 000,00 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.

JUDr. Nikoleta Zajko, správca