Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
13.08.2020
Zverejnený v OV č.:
156/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty dlžníka:  Soňa Jerglová, nar.: 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinok v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/135/2020, v zmysle § 167l ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky,  ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, Iná pohľadávka v celkovej výške 3.691,79 Eur.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.