(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
19.08.2020
Zverejnený v OV č.:
160/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Po uplynutí základnej zákonnej prihlasovacej lehoty bola do sídla kancelárie správcu doručená  prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa nasledovne:

Veriteľ: Holandská daňová a colná správa, Kloosterweg 22, 6412 CN Heerlen, Holandsko

Por. č. 1: Celková prihlásená suma: 210,00 €

Por. č. 2: Celková prihlásená suma: 8 223,00 €

Por. č. 3: Celková prihlásená suma: 26 401,00 €

Por. č. 4: Celková prihlásená suma: 10 855,00 €

Por. č. 5: Celková prihlásená suma: 5 277,00 €

Por. č. 6: Celková prihlásená suma: 5 342,00 €

Por. č. 7: Celková prihlásená suma: 12 834,00 €

 

Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR.

 

Ing. Imrich Krupička, správca     

Košice, dňa 14. augusta 2020