Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.08.2020
Zverejnený v OV č.:
160/2020
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 080 01, IČO: 47254122 týmto ako správca dlžníka: Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka (ďalej aj ako len „Dlžník“),  oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v  konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet resp. žiadosť o odkúpenie majetku v zmysle 167p ods. (2) ZKR v spojení s neúspešnými ponukovými konaniami, ktoré boli zverejnené v OV; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

 

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca