Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/935/2019

(FO) Tóth Csongor (19.06.1959)

Radzovce 562, 98558 Radzovce

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
20.08.2020
Zverejnený v OV č.:
161/2020
Dlžník:
Tóth Csongor IČO 19.06.1959, , Radzovce 562, 98558 Radzovce,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/935/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/935/2019 S1925
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku

Mgr. Martina Klačanová, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce.

Dňa 05.08.2020 správca zverejnil v OV pod č. 150/2020 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Csongor Tóth, narodený 19.06. 1956, trvale bytom Radzovce 562, 985 58 Radzovce.

V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2020

Mgr. Martina Klačanová

správca dlžníka