Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1246/2019

(FO) Balog Ladislav (22.10.1957)

Širkovce 45, 98002 Širkovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.08.2020
Zverejnený v OV č.:
162/2020
Dlžník:
Balog Ladislav IČO 22.10.1957, , Širkovce 45, 98002 Jesenské,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/1246/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1246/2019 S1925
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o výsledku  II. kola ponukového konania

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Martina Klačanová, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925 (ďalej len „Správca“) vyhlásil II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Ladislav Balog, nar. 22. 10. 1957, trvale bytom Širkovce 45, 980 02 Jesenské, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2020, deň vydania 05.08.2020.

Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.

II. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 18.08.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca