(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.08.2020
Zverejnený v OV č.:
163/2020
Dlžník/Úpadca:
TRX - Group, s.r.o. IČO 52314278, , J. C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava,
Správca:
, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/47/2019
Spisová značka správcu:
37K/47/2019 S1752
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: TRX – Group, s.r.o., so sídlom J. C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.

V Bratislave, dňa 19.08.2020

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca