(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
27.08.2020
Zverejnený v OV č.:
166/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylučuje majetok pod por. č. 16 – 18 zo súpisu všeobecnej podstaty:

Druh: Iná majetková hodnota

P.č.

Popis

Suma v Eur

Súpisová hodnota v Eur

16

Obchodný podiel v spoločnosti Norigor, s.r.o.

5.337,60

5.337,60

17

Obchodný podiel v spoločnosti IDT PLUS s.r.o.

6.754,56

6.754,56

18

Obchodný podiel v spoločnosti SIGUR s.r.o.

0,00

0,00

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

 

Dôvod vylúčenia majetku zo súpis všeobecnej podstaty:

V nadväznosti na doručené Žiadosti správcu konkurznej podstaty Úpadcu - Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1590 (ďalej aj ako „Správca“), a výsledky hlasovania veriteľského výboru formou per rollam, veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR uložil správcovi nasledovné záväzné pokyny:

I./ Správca je oprávnený vylúčiť majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu pod por. č. 16 až 18 (podľa zverejnenia v OV č. 158/2019 zo dňa 16.08.2019, doplneného zverejnením č. 16/2020 dňa 24.01.2020 a č. 28/2020 dňa 11.02.2020), t.j.:

- obchodný podiel v spoločnosti Norigor, s.r.o. v súpisovej hodnote 5.337,60 EUR;

- obchodný podiel v spoločnosti IDT PLUS s.r.o. v súpisovej hodnote 6.754,56 EUR;

- obchodný podiel v spoločnosti SIGUR s.r.o. v súpisovej hodnote 0 EUR.

 

Advisors k.s.

správca