Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/75/2020

(FO) Mitro Radoslav (13.12.1980)

Lesná 2, 06761 Stakčín

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
28.08.2020
Zverejnený v OV č.:
167/2020
Dlžník:
Mitro Radoslav IČO 13.12.1980, , Lesná 2 / 2, 06761 Stakčín,
Správca:
, MUDr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok,
Spisová značka súdu:
4OdK/75/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/75/2020 S1429
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radoslav Mitro, nar. 13.12.1980, trvale bytom Lesná 2/2, 067 61 Stakčín (ďalej aj ako len „Dlžník).

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 27.01.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 05.06.2020, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Radoslav Mitro, nar. 13.12.1980, trvale bytom Lesná 2/2, 067 61 Stakčín, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Radoslav Mitro, nar. 13.12.1980, trvale bytom Lesná 2/2, 067 61 Stakčín, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 4OdK/75/2020 zrušuje

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka