(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.09.2020
Zverejnený v OV č.:
169/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Po uplynutí základnej zákonnej prihlasovacej lehoty bola do sídla kancelárie správcu doručená  prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa nasledovne:

Veriteľ:

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 811 07  Bratislava, IČO: 30 807 484;

Por. č. 1;

Celková prihlásená suma: 54.123,10 €;

Prihlásené poradie: Iná.

Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR.

 

Ing. Imrich Krupička, správca     

Košice, dňa 27. augusta 2020