(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
02.09.2020
Zverejnený v OV č.:
169/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU

Všeobecná podstata

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty o nasledujúce položky:

Druh: Peňažná pohľadávka

P.č.

Názov Dlžníka

Ulica

Obec

IČO

Právny dôvod

Istina

Príslušenstvo

Celková suma

Súpisová hodnota

Mena

92

Norigor, s.r.o.

Dunajská 18

811 08 Bratislava

35774461

Nárok na vyrovnávací podiel v zmysle ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka

5337,60

0,00

5337,60

5337,60

Euro

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 25.08.2020
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

 

Druh: Iná majetková hodnota

p.č.

popis

Register, v ktorom sa eviduje

Celková suma – súpisová hodnota

Mena

93

Nehmotný majetok – ochranná známka zapísaná pod č. 212704; znenie: INTERMONT a.s.; druh známky: slovná; Nice (8) Cl.: 36,37; Dátum obnovy ochrannej známky: 09.02.2015

Register ochranných známok podľa § 12 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

100,00

Eur

  • Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 25.08.2020
  • Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

 

Advisors k.s.

správca