(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
28.8.2020
Dátum zverejnenia:
04.09.2020
Zverejnený v OV č.:
171/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/14/2019
ICS:
1119203677
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Lenka Ivanová IČO 51443384, , Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky IČO 00166073, , Župné nám. 13, 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika Okresný úrad , Tomášikova 46, 83205 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07. 09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava, o návrhu Okresného úradu Bratislava na ustanovenie správcu do funkcie
Rozhodnutie:
I. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07. 09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava správcu: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, Bratislava, značka správcu S 1206.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: