(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
27.8.2020
Dátum zverejnenia:
04.09.2020
Zverejnený v OV č.:
171/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/14/2019
ICS:
1119203677
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky IČO 00166073, , Župné nám. 13, 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika JUDr. Lenka Ivanová IČO 51443384, , Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika Okresný úrad , Tomášikova 46, 83205 Bratislava, Slovenská republika Ladislav Bašternák , Námestie Slobody 7440/13, Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07.09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1811 o návrhu Okresného úradu Bratislava na odvolanie správcu z funkcie takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a : JUDr. Lenku Ivanovú, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1811 z funkcie správcu úpadcu: Ladislav Bašternák, nar. 07.09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava. II. Súd u k l a d á : JUDr. Lenke Ivanovej, správkyni so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1811, aby do ustanovenia nového správcu vykonávala úkony, ktoré nepripúšťajú odklad, najmä úkony, ktoré sa týkajú správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a aby predložila súdu správu o činnosti správcu v zmysle žiadosti súdu zo dňa 25.8.2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: