Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
07.09.2020
Zverejnený v OV č.:
172/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisnej položky majetku Popis inej majetkovej hodnoty Súpisová hodnota majetku Spoluvlastnícky podiel dlžníka Verejný register
2 Iná majetková hodnota - Obchodný podiel 100% Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Triduk, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 04 Bratislava, IČO: 43 964 516 7 000,00 € 1/1  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
3 Peňažná pohľadávka Morana, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 45 679 231 Pohľadávka vzniknutá titulom práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu 1/1 37,20 €

 JUDr. Alexandra Molnárová, správca.