(FO) Mikulčík Jozef (12.08.1956)

Dolné Dubové 62, 91952 Dolné Dubové

ECLI:SK:KSBA:2020:1004118478.12 č. k. 1K/257/2004 - 964 ...
Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Zverejnený v OV č.:
174/2020
Krajský súd v Bratislave
1K/257/2004, Ing. Jozef Mikulčík, IČO: 12.08.1956, Dolné Dubové 62, 919 52 Dolné Dubové ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                               ECLI:SK:KSBA:2020:1004118478.12                               

                                                                                              č. k. 1K/257/2004 - 964

                                                                                                    IČS:  1004118478                               

 

                                                              U Z N E S E N I E

 

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ing. Jozef Mikulčík, nar. 12.08.1956, 919 52 Dolné Dubové č. 62, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Martinou Mrázovou, sídlom správkyne Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

 

                                                                z v o l á v a :

 

schôdzu konkurzných veriteľov s programom:

  1. Otvorenie
  2. Rozhodovanie o návrhu na doplnenie plánu speňaženia.
  3. Záver

na deň  28. 09. 2020 o 9.00 h  na č. dv. 17/prízemie,

v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava.

            V prípade, ak schôdza konkurzných veriteľov neschváli návrh na doplnenie plánu speňaženia alebo nebude uznášania schopná, súd zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov s rovnakým programom na deň 28.09.2020 o 12.00 h na č. dv. 17/prízemie, v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava.

            Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc resp. poverenie na zastupovanie  a doklad totožnosti.

 

P o u č e n i e :   Proti tomuto uzneseniu  nie je prípustné odvolanie.

 

V Bratislave, dňa 04.09.2020

                                                                                                          JUDr. Lýdia Noskovičová                

                                                                                                                            sudkyňa