(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Zverejnený v OV č.:
174/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

 

 Zápisnica z hlasovania veriteľského výboru formou per rollam

 

Spis. značka súdneho spisu: 2K/7/2018

Spis. značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1590

 

Úpadca: INTERMONT a.s. „v konkurze“

so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 30 840 198

 

Členovia zvoleného veriteľského výboru (spoločne ďalej aj ako „Veriteľský výbor“):

1. M.T.K. s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 407 617

(ďalej aj ako „Predseda VV“);

 

2. Metallbau Eybel GmbH so sídlom Betriebsstrasse 3, A-2412 Wolfsthal, Rakúsko

(ďalej aj ako „Metallbau Eybel“);

 

3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 (ďalej aj ako „DÔVERA“).

 

Program hlasovania Veriteľského výboru:

 

Udelenie záväzného pokynu ohľadom majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v nadväznosti na žiadosť SKP Úpadcu zo dňa 27.08.2020.

 

Spoločnosť M.T.K. s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 407 617, ako Predseda VV, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu - INTERMONT a.s. „v konkurze“, so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198 (ďalej aj ako „Úpadca“), vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn.: 2K/7/2018, v nadväznosti na žiadosť správcu konkurznej podstaty Úpadcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590 (ďalej len ako „Správca“), o udelenie záväzného pokynu zo dňa 27.08.2020, doručenú emailom dňa 27.08.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), vyvolala hlasovanie Veriteľského výboru formou per rollam, t.j. písomným zaslaním svojho hlasovania Predsedovi veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“).

 

V návrhu Predsedu VV na rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 02.09.2020, ktorého súčasťou bola aj doručená Žiadosť Správcu (ďalej aj ako „Návrh na rozhodnutie“), bolo navrhnuté hlasovanie Veriteľského výboru o nasledovnom uznesení:

 

UZNESENIE VV:

 

Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR ukladá Správcovi nasledovný záväzný pokyn:

 

„Správca je na účely speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu (podľa súpisu zverejneného v OV č. 158/2019 dňa 16.08.2019, doplneného zverejnením č. 16/2020 dňa 24.01.2020, č. 28/2020 dňa 11.02.2020 a č. 169/2020 dňa 02.09.2020, s výnimkou majetku zapísaného pod por. č. 90, ktorý už bol speňažený), v celkovej súpisovej hodnote 41.913,60 EUR, oprávnený vyhlásiť verejné ponukové konanie na predaj tohto majetku mimo dražby navrhovaným spôsobom – predajom časti podniku úpadcu, a to všetko za podmienok bližšie špecifikovaných v písomnej žiadosti Správcu o udelenie záväzného pokynu ohľadom majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu zo dňa 27.08.2020.“

Predseda VV doručil Návrh na rozhodnutie zo dňa 02.09.2020 všetkým ostávajúcim členom Veriteľského výboru (resp. ich oprávneným zástupcom):

1. Metallbau Eybel, ktorá svoje hlasovanie doručila Predsedovi VV dňa 02.09.2020;

2. DÔVERA, ktorá svoje hlasovanie doručila Predsedovi VV dňa 03.09.2020.

 

Výsledky hlasovania Veriteľského výboru:

UZNESENIE VV:

Za: 3 (Metallbau Eybel, DÔVERA, Predseda VV)

Proti: 0

Zdržal sa: 0.

V nadväznosti na vyššie uvedené výsledky hlasovania per rollam Predseda veriteľského výboru konštatuje, že Veriteľský výbor prijal navrhované UZNESENIE VV, a to jednomyseľne, počtom hlasov 3/3 (100%).

V Bratislave, dňa 04.09.2020

__________________________________

M.T.K. s.r.o.

v.z.: JUDr. Lucia Morgošová - advokátka

Predseda VV

podpísané elektronicky