Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
10.09.2020
Zverejnený v OV č.:
175/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Limbašské družstvo

podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti: Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615 (ďalej aj ako len „úpadca“)vedenom pred Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 8K/65/2019.

Miesto a čas zasadnutia: Moyzesova 53, 022 01 Čadca

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

  1. COIMPEX, s.r.o.
  2. Lekáreň MARTIN, s.r.o.
  3. Lekáreň TERNO, s.r.o.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2  ZKR uznášaniaschopný.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.) Otvorenie;

2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku

3.) Záver.

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a v úvode informoval prítomných o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru tak ako bolo zvolané predsedom veriteľského výboru telefonicky dňa 28.08.2020, po zaslaní žiadosti správcu.

Ad 2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku.

Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným oznámenie o vyhodnotení VII. kola VPK - speňaženie majetku pod položkami 4 a 6, ku ktorému členovia veriteľského výboru predniesli svoje návrhy a pripomienky. Následne v závere rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili či hlasujú za alebo proti návrhom uznesenia. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovného uznesenia:

„Veriteľský výbor sa vyjadruje, že si neuplatňuje svoje právo na odmietnutie ponuky.“

 „Veriteľský výbor súhlasí s predajom pohľadávok pod súpisovými zložkami majetku č. 4 a 6, ktorých oznam o zapísaní do konkurznej podstaty úpadcu bol zverejnený v OV č.15/2020 zo dňa 23.01.2020, PhDr. Miroslavovi Kucianovi, nar. 23.07.1959, trvale bytom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava za cenu 10 100 €.“

Hlasovanie k uzneseniu č. 1:

Za návrh: 3 hlasy          Proti návrhu: 0 hlasov               Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.

V Čadci, dňa 02.09.2020

Milan Kalman

predseda veriteľského výboru