Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Zverejnený v OV č.:
176/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 94501, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR

V konkurznej veci úpadcu, a to Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada , ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 28OdK/53/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava

Por. č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Popl. z omeškania

Náklady z uplatnenia

spolu

1.

889,70€

    0

               417,29 €

                0

             287,86 €

 1594,85 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca