(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Zverejnený v OV č.:
176/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle § 92 ods. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, a to: 

Hnuteľné veci

Por. č.

popis hnuteľnej veci

rok výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn č.

miesto kde sa vec nachádza

hodnota v €

3

TOYOTA COROLLA

1997

používané

JT152EEB103055748

BA 592 BN

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

1.700,00

Spolu súpisová hodnota

1.700,00,- €

 

Za najvyššiu ponúknutú sumu.

V prípade záujmu je možné zaslať fotografie predmetného automobilu. O fotografie môžete žiadať na e-mailovej adrese: office@advisorsks.sk

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou zložkou.

2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č.:  IBAN: SK65 1111 0000 0000 0102 9083, VS: 2720180003 zálohu vo výške 100 Eur. V poznámke pre príjemcu uvedie: „záloha INTERMONT Toyota“. Ponuka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa nebude prihliadať.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.

4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:

            Advisors k.s.

            Dolná 6   

            974 01 Banská Bystrica

            Slovenská republika

 v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2K/7/2018 - záväzná ponuka VPK 1“

 

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
  • dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (TOYOTA COROLLA)
  • výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy vo výške 100 Eur,
  • číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu neúspešnému záujemcovi
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
  • podpis záujemcu.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.

7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.

8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.

9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.

10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne e-mailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.

Advisors k.s., správca