(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.09.2020
Zverejnený v OV č.:
176/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 7:

Na základe záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom v konkurze správca konkurznej podstaty úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018 týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby – predaj časti podniku úpadcu (hnuteľné veci, pohľadávky z účtu, nehmotný majetok, a peňažné pohľadávky tvoriace všeobecnú podstatu) v celkovej súpisovej hodnote 41.913,60 Eur, a to konkrétne:

Hnuteľné veci:

Hnuteľné veci

Por. č.

popis hnuteľnej veci

rok výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn č.

miesto kde sa vec nachádza

Súpisová hodnota v €

10

Nákladné auto LIAZ

1988

Používané - nepojazdné

TN61100J1H6CF0256

BA 103 JY

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

1.000,00

11

Nákladné auto KPZ LIAZ 250

neznáme

Používané - - nepojazdné

neznáme

BA-863 BF

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

1.500,00

12

Nákladné auto Tatra 805

1970

Nepojazdné – rozobraté na podvozok a kabínu

254252

BA-350 BE

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

1.000,00

13

Osobný automobil ŠKODA FABIA

2006

používané

TMBPW16Y664612057

BA 426 OL

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

2.000,00

14

Osobný automobil ŠKODA FABIA

2006

používané

TMBPW16Y364594410

BA 427 OL

Mlynská Luhy 17, 821 05 Bratislava

2.000,00

15

Archív na Železničiarskej 13

neznáme

používané

bez čísla

bez čísla

Prevádzka spoločnosti - Železničiarska 13, Bratislava

30,00

 

Spolu súpisová hodnota

7.530,00,- €

 

Pohľadávky:

 

P.č.

Názov Dlžníka

Ulica

Obec

IČO

Právny dôvod

Istina

Príslušenstvo

Celková suma

Súpisová hodnota

Mena

19

NWDC Company spol. s r.o

Mezi Lysinami 6

140 00 Praha

25219685

Neuhradený zostatok faktúry č. 307331 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.11.2007

39,5

0,00

39,5

5,00

Euro

20

Felacon SK, s. r. o. v likvidácii

Palkovičova 10

821 08 Bratislava

44093055

Neuhradený zostatok faktúry č. 309106 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 21.06.2009

76041,34

0,00

76041,34

5,00

Euro

21

DESIGN PRINT s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31370110

Neuhradený zostatok faktúry č. 311015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.03.2011

510,18

0,00

510,18

5,00

Euro

22

DESIGN PRINT s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31370110

Neuhradený zostatok faktúry č. 311039 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.07.2011

1000

0,00

1000

5,00

Euro

23

DESIGN PRINT s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31370110

Neuhradený zostatok faktúry č. 311053 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 17.10.2011

1000

0,00

1000

5,00

Euro

24

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312033 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.08.2012

152,94

0,00

152,94

5,00

Euro

25

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.09.2012

146,69

0,00

146,69

5,00

Euro

26

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312038 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.10.2012

156,65

0,00

156,65

5,00

Euro

27

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312042 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.11.2012

139,06

0,00

139,06

5,00

Euro

28

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312048 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.12.2012

148,91

0,00

148,91

5,00

Euro

29

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 312051 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.01.2013

175,45

0,00

175,45

5,00

Euro

30

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313003 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 01.03.2013

142,07

0,00

142,07

5,00

Euro

31

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313013 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013

82,69

0,00

82,69

5,00

Euro

32

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313016 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013

83,7

0,00

83,7

5,00

Euro

33

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.05.2013

75,72

0,00

75,72

5,00

Euro

34

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 27.06.2013

86,02

0,00

86,02

5,00

Euro

35

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 26.07.2013

63,12

0,00

63,12

5,00

Euro

36

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013

74,63

0,00

74,63

5,00

Euro

37

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Neuhradený zostatok faktúry č. 313035 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013

63,86

0,00

63,86

5,00

Euro

38

Honeywell s.r.o.

Mlynské nivy 71

821 05 Bratislava

31407820

Neuhradený zostatok faktúry č. 308032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008

185,66

0,00

185,66

5,00

Euro

39

IMPULZ s.r.o.

Mlynská 19

974 01 Banská Bystrica

31618723

Neuhradený zostatok faktúry č. 309107 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.06.2009

854,28

0,00

854,28

5,00

Euro

40

PYROBATYS, a.s. v konkurze

Osloboditeľov 283

059 35 Batizovce

31701035

Neuhradený zostatok faktúry č. 307336 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2007

99,6

0,00

99,6

5,00

Euro

41

Július Dúha

Lucenkova 1207/2

026 01 Dolný Kubín

32271581

Neuhradený zostatok faktúry č. 307385 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008

1422,03

0,00

1422,03

5,00

Euro

42

Atilla Szilágyi

Kukučínova 541/1

927 01 Šaľa

35365323

Neuhradený zostatok faktúry č. 310166 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.12.2010

514,75

0,00

514,75

5,00

Euro

43

BALEN, spol. s r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

35701706

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa
14.10.2018

960,00

0,00

960,00

960,00

Euro

44

SERVIS KORATEX a. s.

Krajinská 30

821 06 Bratislava

35737221

Neuhradený zostatok faktúry č. 308163 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.07.2008

4982,38

0,00

4982,38

5,00

Euro

45

ESMONT s.r.o.

Romanova 21

851 02 Bratislava

35838680

Neuhradený zostatok faktúry č. 3060278 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.10.2006

2037,28

0,00

2037,28

5,00

Euro

46

ESMONT s.r.o.

Romanova 21

851 02 Bratislava

35838680

Neuhradený zostatok faktúry č. 307386 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008

12908,79

0,00

12908,79

5,00

Euro

47

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313031 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013

46,79

0,00

46,79

5,00

Euro

48

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313034 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013

44,92

0,00

44,92

5,00

Euro

49

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.09.2013

18567,5

0,00

18567,5

5,00

Euro

50

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313041 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.10.2013

14686

0,00

14686

5,00

Euro

51

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313043 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.10.2013

5512

0,00

5512

5,00

Euro

52

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313045 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013

4113,84

0,00

4113,84

5,00

Euro

53

REA Slovakia s.r.o.

Južná trieda 125

040 01 Košice - mestská časť Juh

36196959

Neuhradený zostatok faktúry č. 313046 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013

10186,68

0,00

10186,68

5,00

Euro

54

ASTORIA PASSAGE s.r.o.

Železničiarska 13

811 05 Bratislava

35848162

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800010 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.06.2018

1980

0,00

1980

1980

Euro

55

ASTORIA PASSAGE s.r.o.

Železničiarska 13

811 05 Bratislava

35848162

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800020 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018

4200

0,00

4200

4200

Euro

56

ASTORIA PASSAGE s.r.o.

Železničiarska 13

811 05 Bratislava

35848162

Neuhradený zostatok faktúry č. 3150024 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2019

1620

0,00

1620

1620

Euro

57

MONELIN s.r.o.

Nobelova 5

831 02 Bratislava

35891459

Neuhradený zostatok faktúry č. 310104 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 28.07.2010

2256,24

0,00

2256,24

5,00

Euro

58

ASTORIA PALACE s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

35923792

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.05.2018

1560

0,00

1560

1560

Euro

59

ASEK TZB, spol. s r.o.

Hamuliakovo 424

900 43 Hamuliakovo

35974249

Neuhradený zostatok faktúry č. 308028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008

1361,48

0,00

1361,48

5,00

Euro

60

ASEK TZB, spol. s r.o.

Hamuliakovo 424

900 43 Hamuliakovo

35974249

Neuhradený zostatok faktúry č. 308248 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.11.2008

1998,94

0,00

1998,94

5,00

Euro

61

ASEK TZB, spol. s r.o.

Hamuliakovo 424

900 43 Hamuliakovo

35974249

Neuhradený zostatok faktúry č. 309150 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2009

1239,18

0,00

1239,18

5,00

Euro

62

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 307364 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.12.2007

423,29

0,00

423,29

5,00

Euro

63

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 308105 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.04.2008

423,29

0,00

423,29

5,00

Euro

64

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 308144 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.06.2008

423,29

0,00

423,29

5,00

Euro

65

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 308167 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.07.2008

423,29

0,00

423,29

5,00

Euro

66

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 308218 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.08.2008

423,29

0,00

423,29

5,00

Euro

67

BARCA Slovakia, spol. s r.o

Obchodná 1560/39

811 06 Bratislava

36277584

Neuhradený zostatok faktúry č. 308219 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.10.2008

310,41

0,00

310,41

5,00

Euro

68

SOIC s.r.o.

J.Ťatliaka 1785/6

026 01 Dolný Kubín

36369276

Neuhradený zostatok faktúry č. 307244 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2007

1009,83

0,00

1009,83

5,00

Euro

69

INTEX - TLMAČE, s.r.o.

Námestie odborárov 5

935 21 Tlmače

36557501

Neuhradený zostatok faktúry č. 308030 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008

61,89

0,00

61,89

5,00

Euro

70

Daniel Benko

Brestová 742/2

919 27 Brestovany

37571940

Neuhradený zostatok faktúry č. 309151 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.09.2009

59,13

0,00

59,13

5,00

Euro

71

MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 4

811 02 Bratislava

43814387

Neuhradený zostatok faktúry č. 308157 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.07.2008

561,48

0,00

561,48

5,00

Euro

72

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800009 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.06.2018

12

0,00

12

12

Euro

73

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800011 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.07.2018

12

0,00

12

12

Euro

74

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800012 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.08.2018

12

0,00

12

12

Euro

75

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800014 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.09.2018

12

0,00

12

12

Euro

76

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2018

2400

0,00

2400

2400

Euro

77

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800017 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.10.2018

12

0,00

12

12

Euro

78

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800019 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.11.2018

12

0,00

12

12

Euro

79

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800021 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 07.12.2018

12

0,00

12

12

Euro

80

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800022 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018

4320

0,00

4320

4320

Euro

81

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

44007922

Neuhradený zostatok faktúry č. 31800023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.01.2019

12

0,00

12

12

Euro

82

Ing. Jana Dubová

Sibírska 1617/48

831 06 Bratislava

45341486

Neuhradený zostatok faktúry č. 3140008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.03.2014

29,99

0,00

29,99

5,00

Euro

83

Ing. Jana Dubová

Sibírska 1617/48

831 06 Bratislava

45341486

Neuhradený zostatok faktúry č. 3140015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.04.2014

29,16

0,00

29,16

5,00

Euro

84

LAMBDA SYSTEM KFT.

Dombóvári út. 2

7400 Kaposvár

 

Neuhradený zostatok faktúry č. 307374 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.12.2007

203,49

0,00

203,49

5,00

Euro

85

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a

825 11 Bratislava

 

Zaplatený prevádzkový preddavok - zábezpeka dodávateľovi plynu

1535

0,00

1535

1535

Euro

86

Felacon SK, s. r. o. v likvidácii

Palkovičova 10

821 08 Bratislava

44093055

Dlhodobé zádržné z realizovanej zákazky

12788,53

0,00

12788,53

5,00

Euro

87

ASTORIA PALACE s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

35923792

Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.

271,67

0,00

271,67

5,00

Euro

88

I.P.R Security Group, s.r.o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

46159231

Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.

150142,09

0,00

150142,09

5,00

Euro

89

SIGUR s. r. o. v likvidácii

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

31382134

Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.

80446,13

0,00

80446,13

5,00

Euro

 

Druh: Iná majetková hodnota

p.č.

popis

Celková suma

Mena

91

Nehmotný majetok - projekt Kamenné námestie v Bratislave spolu s právnou a zmluvnou agendou

10.000,00

Eur

 

Druh: Peňažná pohľadávka

P.č.

Názov Dlžníka

Ulica

Obec

IČO

Právny dôvod

Istina

Príslušenstvo

Celková suma

Súpisová hodnota

Mena

92

Norigor, s.r.o.

Dunajská 18

811 08 Bratislava

35774461

Nárok na vyrovnávací podiel v zmysle ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka

5337,60

0,00

5337,60

5337,60

Euro

 

Druh: Iná majetková hodnota

p.č.

popis

Register, v ktorom sa eviduje

Celková suma – súpisová hodnota

Mena

93

Nehmotný majetok – ochranná známka zapísaná pod č. 212704; znenie: INTERMONT a.s.; druh známky: slovná; Nice (8) Cl.: 36,37; Dátum obnovy ochrannej známky: 09.02.2015

Register ochranných známok podľa § 12 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

100,00

Eur

za najvyššiu ponúknutú sumu

Zo záväzkov súvisiacich s podnikom prechádzajú na kupujúceho v zmysle § 92 ods. 2 druhá veta ZKR záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním časti podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov existujúce ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji časti podniku.

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Záujemcovia svoje záväzné ponuky doručia v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového konania v obchodnom vestníku (pričom verejné ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675 v zalepených obálkach s označením: „KONKURZ 2K/7/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.

2 Obálka so záväznou ponukou musí obsahovať:

  • presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
  • ponúkanú kúpnu cenu za časť podniku v mene Euro,
  • doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu,
  • číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zábezpeku zloženú neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zábezpeka zložená v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Prílohami ponuky musia byť:

  • overená fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
  • originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • v prípade osoby v manželskom zväzku aj doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo čestné vyhlásenie, že v súlade s príslušnými právnymi predpismi nie je takýto súhlas potrebný,
  • čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

3. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku minimálne vo výške 20% z ponúkanej sumy na bankový účet úpadcu číslo IBAN: SK65 1111 0000 0000 0102 9083, BIC (SWIFT): UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s. Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka INTERMONT“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

4. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo verejné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr.

5. Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0948 376 167 alebo mailom: office@advisorsks.sk, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

6. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na zasielanie ponúk v kancelárii správcu.

7. Víťaz verejného ponukového kola musí byť odsúhlasený zo strany príslušného orgánu, pričom príslušný orgán si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že tieto budú zjavne nevýhodné.

8. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk príslušným orgánom. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní (odsúhlasený zo strany príslušného orgánu), bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny a zvyšná časť kúpnej ceny je splatná najneskôr v deň podpisu Zmluvy o predaji časti podniku (kúpna cena musí byť zaplatená v celom rozsahu v deň podpisu Zmluvy o predaji časti podniku, zmluva nadobudne účinnosť zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu). Víťazný záujemca je povinný uzavrieť Zmluvu o predaji časti podniku v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie Zmluvy o predaji časti podniku. Správca je povinný zaslať výzvu na uzavretie Zmluvy o predaji časti podniku víťaznému záujemcovi do 7 pracovných dní od odsúhlasenia záujemcu príslušným orgánom. V prípade, ak záujemca neuhradí doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí v stanovenej lehote Zmluvu o predaji časti podniku, zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty.

S úctou,

Advisors k.s.

JUDr. Pavel Škoda

komplementár