Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/300/2020

(FO) Polák Jozef (14.02.1965)

Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.09.2020
Zverejnený v OV č.:
183/2020
Dlžník:
Jozef Polák IČO 14.02.1965, , Dr. Št. Osuského 528/18, 90613 Brezová pod Bradlom,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/300/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/300/2020 S1220
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13. 07. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozef Polák, nar. 14. 02. 1965, trvale bytom: Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 20. 07. 2020 v Obchodnom vestníku 138/2020.

V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Polák, nar. 14. 02. 1965, trvale bytom: Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov  vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Nové Mesto nad Váhom 18. 09. 2020

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca