Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
28.09.2020
Zverejnený v OV č.:
186/2020
Dlžník:
Svorad Stanislav IČO 08.11.1953, , Štúrova 428 / 30, 95611 Ludanice,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/54/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/54/2020 S1959
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oprava zverejnenia OV č. 86/2020 zo dňa 06.05.2020  K036257

 

Dňa 06.05.2020 bol v Obchodnom vestníku pod č. 86/2020 K036257 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, pričom uvádzam len časť zverejnenia, ktorú opravujem. V ostatnej časti zostáva zverejnenie nezmenené.

 

Opravujem zrejmú nesprávnosť, a to chybne zapísané parcelné číslo 2173/5 namiesto správneho parcelného čísla 2174/2:

Zverejnenie:

Pozemok zapísaný do všeobecnej podstaty so súpisovou hodnotou 103,90 EUR v časti Názov: „Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2173/5, druh pozemku záhrada, o výmere 1039 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12“.“

 

OPRAVUJEM takto:

„Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2174/2, druh pozemku záhrada, o výmere 1039 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12“