Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/160/2018

(FO) Ševčík Peter (29.03.1974)

Soblahovská 1112, 91101 Trenčín

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.09.2020
Zverejnený v OV č.:
186/2020
Dlžník:
Ševčík Peter IČO 29.03.1974, , Soblahovská 1112 / 43, 91101 Trenčín,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/160/2018
Spisová značka správcu:
40OdK/160/2018 S1265
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca v súlade s § 76 ods. 2  ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

 

  1. Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

 

  • Parcely registra ,,C“

Číslo položky

Druh pozemku

Výmera

Štát

Obec

Katastrálne územie

Číslo LV

Parcelné číslo

Podiel

1.

Zastavaná plocha a nádvorie

139

SR

Trenčín

Zlatovce

2974

403/52

1/46

2.

Zastavaná plocha a nádvorie

353

SR

Trenčín

Zlatovce

2974

403/54

1/46

3.

Zastavaná plocha a nádvorie

407

SR

Trenčín

Zlatovce

2974

403/55

1/46

4.

Zastavaná plocha a nádvorie

750

SR

Trenčín

Zlatovce

3034

403/1

1/46

 

 

 

 

  1. Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

 

  • Iná majetková hodnota

 

Číslo položky

Druh

poisťovateľ

Štát

Obec

Právny dôvod

Číslo poistenia

Suma

Podiel

5.

Životné poistenie

Generali poisťovňa, a.s.

SR

Bratislava

Zmluva o životnom poistení

2403782242

1.341,80 €

1/1

 

 

Mgr. Martin Berec, správca