(FOP) Judita Juhászová,

Nová Vieska 146 , 94341 Nová Vieska

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
05.10.2020
Zverejnený v OV č.:
191/2020
Správca:
Bankruptcy and recovery innovative corporation IČO 51643162, , Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Dlžník/Úpadca:
Judita Juhászová IČO 33 663 611, , Nová Vieska 146, 94341 Nová Vieska,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Oznámenie o II. kole ponukového konania

Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., so sídlom Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 51 643 162, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Judita Juhászová, nar. 25.12.1961, trvale bytom Nová Vieska 146, 943 41 Nová Vieska, obchodné meno: Judita Juhászová – NADEX, miesto podnikania: Nová Vieska 146, 943 41 Nová Vieska, IČO: 33 663 611, sp. zn. 4K/147/2005, oznamuje vyhlásenie druhého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:

 

 1. Špecifikácia: stavba ležiaca na parcele číslo 3498/3, so súpisným číslom 349, evidovanej ako Tabaková sušiareň, vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálnym odborom, pre okres Nové Zámky, obec Nová Vieska, katastrálne územie Nová Vieska, zapísanej na liste vlastníctva číslo 908. 

Súpisová hodnota: 6 000 €

 

 1. Špecifikácia: stavba ležiaca na parcele číslo 1156/7, so súpisným číslom 494, evidovanej ako dielňa, vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálnym odborom, pre okres Nové Zámky, obec Gbelce, katastrálne územie Gbelce, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1819. 

Súpisová hodnota: 8 500 €

 

 1. Špecifikácia: pozemok, parcelné číslo 1155, druh pozemku: záhrada, výmera 499 m2, vedenej na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálnym odborom, pre okres Nové Zámky, obec Gbelce, katastrálne územie Gbelce, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2062 ako parcela registra „C“.

Súpisová hodnota: 9 000 €

 

Podmienky II. ponukového kola:

 1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 14 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 4K/147/2005“.
 2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
 3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením poznámky platby: 4K/147/2005. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
 4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
 1. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s nimi prejavuje súhlas.
 2. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
 1. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
 2. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Správca je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 13.10.2020. 
 3. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční do 14 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto ponuky. Správca vyhodnotí ponuky do 7 dní od uplynutia lehoty na otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie ponúk.
 4. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom. Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca ponukové konanie zopakuje.
 5. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca