Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Zverejnený v OV č.:
198/2020
Dlžník/Úpadca:
Andrej Neštický IČO 06.10.1970, , Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava,
Správca:
JUDr. Barbora Hudeková , Lazaretská 23, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/8/2020
Spisová značka správcu:
4K/8/2020 S1465
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrej Neštický, nar. 06.10.1970 bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava,  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/8/2020, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK25 8330 0000 0025 0172 9456 vedený vo Fio banke, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350eur a najviac 10 000eur.

JUDr. Barbora Hudeková, správca