Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Zverejnený v OV č.:
198/2020
Dlžník/Úpadca:
Andrej Neštický IČO 06.10.1970, , Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava,
Správca:
JUDr. Barbora Hudeková , Lazaretská 23, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/8/2020
Spisová značka správcu:
4K/8/2020 S1465
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Barbora Hudeková, správca úpadcu Andrej Neštický, nar. 06.10.1970, bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/8/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu : hudekova@hudekova.sk

JUDr. Barbora Hudeková, správca