(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Zverejnený v OV č.:
198/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z hlasovania veriteľského výboru formou per rollam

 

Spis. značka súdneho spisu: 2K/7/2018

Spis. značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1590

Úpadca: INTERMONT a.s. „v konkurze“ so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica IČO: 30 840 198

 

Členovia zvoleného veriteľského výboru (spoločne ďalej aj ako „Veriteľský výbor“):

1. M.T.K. s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 407 617

(ďalej aj ako „Predseda VV“);

2. Metallbau Eybel GmbH so sídlom Betriebsstrasse 3, A-2412 Wolfsthal, Rakúsko

(ďalej aj ako „Metallbau Eybel“);

3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 (ďalej aj ako „DÔVERA“).

 

Program hlasovania Veriteľského výboru:

Odsúhlasenie víťaza verejného ponukového konania v nadväznosti na žiadosť SKP Úpadcu zo dňa 30.09.2020.

Spoločnosť M.T.K. s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 407 617, ako Predseda VV, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok Úpadcu - INTERMONT a.s. „v konkurze“, so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198 (ďalej aj ako „Úpadca“), vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn.: 2K/7/2018, v nadväznosti na žiadosť správcu konkurznej podstaty Úpadcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590 (ďalej len ako „Správca“), o odsúhlasenie víťazného záujemcu, doručenú emailom dňa 30.09.2020 (ďalej len ako „Žiadosť“), vyvolala hlasovanie Veriteľského výboru formou per rollam, t.j. písomným zaslaním svojho hlasovania Predsedovi veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“).

V návrhu Predsedu VV na rozhodnutie vo forme per rollam zo dňa 05.10.2020, ktorého súčasťou bola aj doručená Žiadosť Správcu a Zápisnica z otvárania obálok s ponukami a vyhodnotením 1. kola VPK č. 7 (ďalej aj ako „Návrh na rozhodnutie“), bolo navrhnuté hlasovanie Veriteľského výboru o nasledovnom uznesení:

UZNESENIE VV:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán týmto odsúhlasuje ako víťaza 1. kola verejného ponukového konania záujemcu pod por. č. 5: AA257 s.r.o., so sídlom Hrachová 16B, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 788 831, ktorý vo svojej riadne a včas doručenej záväznej ponuke ponúkol kúpnu cenu vo výške 42.000,00,- € (slovom: štyridsaťdvatisíc Eur) a splnil aj ostatné podmienky verejného ponukového konania.“

Predseda VV doručil Návrh na rozhodnutie zo dňa 05.10.2020 všetkým ostávajúcim členom Veriteľského výboru (resp. ich oprávneným zástupcom):

1. Metallbau Eybel, ktorá svoje hlasovanie doručila Predsedovi VV dňa 06.10.2020;

2. DÔVERA, ktorá svoje hlasovanie doručila Predsedovi VV dňa 06.10.2020.

Výsledky hlasovania Veriteľského výboru:

UZNESENIE VV:

Za: 3 (Metallbau Eybel, DÔVERA, Predseda VV)

Proti: 0

Zdržal sa: 0.

V nadväznosti na vyššie uvedené výsledky hlasovania per rollam Predseda veriteľského výboru konštatuje, že Veriteľský výbor prijal navrhované UZNESENIE VV, a to jednomyseľne, počtom hlasov 3/3 (100%).

V Bratislave, dňa 08.10.2020

__________________________________

M.T.K. s.r.o.

v.z.: JUDr. Lucia Morgošová - advokátka

Predseda VV

podpísané elektronicky