Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
14.10.2020
Zverejnený v OV č.:
198/2020
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na Odborárskom námestí 3, vchod z ulice Májkova 3, v Bratislave a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na office@ak-glemba.sk.

V Bratislave dňa 09.10.2020

JUDr. Marek Glemba, správca