(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

Dátum zverejnenia:
26.10.2020
Zverejnený v OV č.:
206/2020
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša-Hámre 314, 96661 Hodruša-Hámre, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                                                   ECLI:SK:KSBB:2020:6003899193.6
                                                                                                                   Sp. zn.: 55K/4/2003 - 1814
                                                                                                                   IČS: 6003899193


                                                              ROZVRHOVÉ UZNESENIE


         Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KTO SLOVAKIA, s. r. o. "v konkurze", 966 61 Hodruša-Hámre 314, IČO: 35 800 470, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 08 Žilina, o rozdelení výťažku vo výške 11.831,33 €, t.j. 33.879,09 € + 480,95 € - 1.126,44 € - 21.402,27 € , takto


                                                                                r o z h o d o l :


I. Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

por.č. 23) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, Trenčín, IČO: 36 329 843 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005) - pohľadávka 995.817,57 € (30.000.000,-- Sk), neuspokojuje sa,

36) +ULTRA asset & debt recovery, s. r. o., Grösslingova 56, Bratislava, IČO: 35 800 054 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava) - pohľadávka 1 070 973,99 € (32.264.162,48 Sk), neuspokojuje sa,

56) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Nová Baňa) - pohľadávka 43.113,39 € (1.298.834,-- Sk), neuspokojuje sa.


II. Odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty :

• JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 08 Žilina - pohľadávka 21.402,27 € + 496,-- €, uspokojená vo výške 21.402,27 €, uspokojuje sa vo výške 496,-- €, •

Mgr. Peter Nosko, Družby 14, 974 01 Banská Bystrica - pohľadávka 1.126,44 €, uspokojená vo výške 1.126,44 €, uspokojuje sa vo výške 0,-


III. Súdny poplatok za konkurzné konanie:

• Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica - pohľadávka 454,50 € uspokojuje sa vo výške 454,50 €.


IV. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV (§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV):

Darina Sajdová, 010 01 Mojš 216 - pohľadávka 250,-- €, uspokojuje sa vo výške 250,-- €.


V. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV (§ 31 ods. 6 písm. d) ZKV):

por. č. 41) Peťková Helena, nar. 23.10.1953, Voznica 132 - pohľadávka 255,39 € (7.694,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 255,39 €,

50) Haringová Emília, Hodruša-Hámre 297 - pohľadávka 310,76 € (9.362,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 310,76 €,

52) Baková Viera, Kľakovská 5/16, Žarnovica - pohľadávka 404,07 € (12.173,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 404,07 €,

104) Šuhajda Daniel, nar. 27.09.1958, Kostivrh 242 - pohľadávka 524,26 € (15.794,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 524,26 €,

105) Nittmann Ladislav, nar. 28.08.1957, Hodruša-Hámre 291 - pohľadávka 319,62 € (9.629,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 319,62 €,

116) Holá Eva, rodená Kašparová, nar. 13.02.1958, Fraňa Kráľa 868/41, Žarnovica (dedička po Hollý Štefan, nar. 28.09.1952, Fraňa Kráľa 41/19, Žarnovica) - pohľadávka 231,10 € (6.962,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 231,10 €,

159) Laurová Helena, nar. 28.11.1958, Ul. Slobody 111, Žarnovica - pohľadávka 435,40 € (13 117,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 435,40 €,

164) Weisová Oľga, nar. 30.08.1949, Hodruša-Hámre č. 308 - pohľadávka 116,21 € (3.501,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 116,21 €,

171) Nittmannová Anna, nar. 11.08.1960, Hodruša-Hámre č. 291 - pohľadávka 977,56 € (29.450,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 977,56 €.

VI. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV (§ 31 ods. 6 písm. g) ZKV):

por. č. 1) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815
256 - pohľadávka 165,97 € (5.000,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 165,97 €,

10) JUDr. Jakubec Ladislav, súdny exekútor, Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 782 361 - pohľadávka 35,72 € (1.076,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 35,72 €,

14) JUDr. Ing. Miroslav Paller, súdny exekútor, Jesenského 61, Žiar nad Hronom, IČO: 37 817 884 - pohľadávka 43,98 € (1.325,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 43,98 €,

31) Mgr. Milan Somík, súdny exekútor, Československej armády 1, Martin, IČO: 35 662 794 - pohľadávka 633,21 € (19.076,20 Sk), uspokojuje sa vo výške 633,21 €.


VII. Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV (§ 31 ods. 6 písm. i) ZKV):

por. č. 19) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce, Bystrická 44, Žarnovica) - pohľadávka 271.958,44 € (8.193.020,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 4.950,90 €,

57) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce, Bystrická 44, Žarnovica) - pohľadávka 3.655,35 € (110.121,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 66,54 €,

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom) - pohľadávka 165,67 € (4.991,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 3,02 €,

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom) - pohľadávka 20.979,30 € (632.022,55 Sk), uspokojuje sa vo výške 381,92 €,

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Košice) - pohľadávka 672,84 € (20.270,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 12,25 €,

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava) - pohľadávka 33,72 € (1.016,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 0,61 €,

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Nová Baňa) - pohľadávka 37.546,01 € (1.131.111,-- Sk), uspokojuje savo výške 683,51 €.


VIII. Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č. 1) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256 - pohľadávka 119.178,99 € (3.590.386,33 Sk), neuspokojuje sa,

2) Stredisko cenných papierov SR, a. s., ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: 31 339 976 - pohľadávka 3,19 € (96,-- Sk), neuspokojuje sa,

4) Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Galvaniho 17/B, Bratislava, IČO: 31 338 551 - pohľadávka 393,43 € (11.852,44 Sk), neuspokojuje sa,

5) Ing. František Sinek, CSc., Jánošikova 1228, Praha 4, Česká republika - pohľadávka 220,07 € (6.629,90 Sk), neuspokojuje sa,

6) NAD-RESS spedit, s. r. o., Železničná 329/21, Senica, IČO: 35 755 962 - pohľadávka 129,22 € (3.893,-- Sk), neuspokojuje sa,

7) Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, Banská Bystrica, IČO: 35 800 470 - pohľadávka 793,46 € (23.903,80 Sk), neuspokojuje sa,

8) Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava, IČO: 35 730 129 - pohľadávka 256,34 € (7.722,40 Sk), neuspokojuje sa,

12) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 31 322 051 - pohľadávka 5.825,13 € (175.488,-- Sk), neuspokojuje sa,

13) Ing. Daniel Rusko, Nitrianska Blatnica 5 - pohľadávka 216,29 € (6.516,-- Sk), neuspokojuje sa,

15) Meridea, s. r. o., Moldavská cesta 8/A, Košice, IČO: 36 024 384 - pohľadávka 2.553,67 € (76.932,-- Sk), neuspokojuje sa,

16) Intrum Justitia Debt Finance AG, Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar/ZG, Switzerland (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, Bratislava) - pohľadávka 8.124,13 € (244.747,50 Sk), neuspokojuje sa,

18) MIROMAX, s. r. o., Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, IČO: 31 609 058 - pohľadávka 1.476,52 € (44.481,60 Sk), neuspokojuje sa,

19) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne prihlásené veriteľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava) - pohľadávka 682.325,23 € (20.555 730,-- Sk), neuspokojuje sa,

20) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina, IČO: 31 592 503 -pohľadávka 331,14 € (9.976,-- Sk), neuspokojuje sa,

21) Ministerstvo životného prostredia, Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - pohľadávka 232,36 € (7.000,-- Sk), neuspokojuje sa,

22) PLASTCOM, spol. s. r. o., Hattalova 4, Bratislava, IČO: 17 318 378 - pohľadávka 278,95 € (8.403,50 Sk), neuspokojuje sa,

23) OZETA NEO, a. s., Dopravná 2098/9, Trenčín, IČO: 36 329 843 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005) - pohľadávka 995.817,57 € (30.000.000,-- Sk), neuspokojuje sa,

24) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 - pohľadávka 671,97 € (20.243,90 Sk), neuspokojuje sa,

25) Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467 - pohľadávka 159.296,21 € (4.798.957,70 Sk), neuspokojuje sa,

26) FERONA Slovakia, a. s., Bytčická 12, Žilina, IČO: 36 401 137 - pohľadávka 1.281,23 € (38.598,30 Sk), neuspokojuje sa,

27) H+W Service, spol. s r. o., Átriová 444/14, Prievidza, IČO: 31 635 261 - pohľadávka 1.022,37 € (30.800,-- Sk), neuspokojuje sa,

29) TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r. o., Moyzesova 4, Pezinok, IČO: 34 130 870 - pohľadávka 3.455,52 € (104.101,-- Sk), neuspokojuje sa,

30) Kráľ Ľubomír, Tekovská Breznica 444 - pohľadávka 334,26 € (10.070,-- Sk), neuspokojuje sa,

32) Uram Jozef, nar. 22.12.1950, Fraňa Kráľa 1039/36, Žarnovica - pohľadávka 6.164,58 € (185.714,-- Sk), neuspokojuje sa,

33) Melišek Stanislav JUDr., Ružinovská č.1, Bratislava, IČO : 13 962 019 - pohľadávka 103,27 € (3.111,-- Sk), neuspokojuje sa,

34) SURFIN Slovakia, s. r. o., Galvaniho 12, Bratislava, IČO: 31 368 549 - pohľadávka 34.520,25 € (1.039.957,20 Sk), neuspokojuje sa,

35) DS Smith Turpak Obaly, a. s., Robotnícka 1, Martin, IČO: 31 562 116 (pôvodne uplatnené veriteľom Duropack Turpak Obaly, robotnícka 1, Martin) - pohľadávka 14.439,49 € (435.004,-- Sk), neuspokojuje sa,

36) +ULTRA asset & debt recovery, s. r. o., Grösslingova 56, Bratislava, IČO: 35 800 054 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava) - pohľadávka 1.070.973,99 € (32.264.162,48 Sk), neuspokojuje sa,


38) Obec Hodruša-Hámre, Hodruša-Hámre 185, IČO: 32 0617 - pohľadávka 11.723,-- € (353.167,-- Sk), neuspokojuje sa,

39) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a. s., Hodruša-Hámre, IČO: 31 562 337 - pohľadávka 1.235,54 € (37.221,80 Sk), neuspokojuje sa,

40) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne prihlásené veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, Bratislava) - pohľadávka 6.397,96 € (192.745,-- Sk), neuspokojuje sa,

42) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 - pohľadávka 100,25 € (3.020,20 Sk), neuspokojuje sa,

43) Tyco Fire&Integrated Solutions (Slovakia), s. r. o., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 36 528 871 - pohľadávka 668,55 € (20.140,80 Sk), neuspokojuje sa,

44) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 - pohľadávka 1.858,49 € (55.989,-- Sk), neuspokojuje sa,

46) PLASTIKA, a. s., Novozámocká 222, Nitra, IČO: 00 152 781 - pohľadávka 141,74 € (4.270,-- Sk), neuspokojuje sa,

47) Dolinský Ján Ing., nar. 08.12.1953, Kľakovská 881/17, Žarnovica - pohľadávka 929,06 € (27.989,-- Sk), neuspokojuje sa,

48) Kuzmínová Margita, nar. 12.09.1956, Kľakovská 880/15, Žarnovica - pohľadávka 72,89 € (2.196,-- Sk), neuspokojuje sa,

49a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka - pohľadávka 144.128,39 € (4.342.012,-- Sk), neuspokojuje sa,

49) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava) - pohľadávka 284.538,87 € (8.572.018,-- Sk), neuspokojuje sa,

53) Štetina Dušan, nar. 09.07.1958, MUDr. Jána Straku 1543/12, Banská Štiavnica - pohľadávka 4.243,91 € (127.852,-- Sk), neuspokojuje sa,

54) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, M. Čulena 5, Bratislava) - pohľadávka 2.308,94 € (69.559,-- Sk), neuspokojuje sa,

55) Holka Albín, nar. 02.07.1945, Hodruša-Hámre č. 258 - pohľadávka 1.232,56 € (37.132,-- Sk), neuspokojuje sa,

56) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodneuplatnené veriteľom Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Nová Baňa) - pohľadávka 154.353,28 € (4.650.047,-- Sk), neuspokojuje sa,

59) Slovenská republika, Ministerstvo vnútra, Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Okresný úrad Žarnovica, odbor životného prostredia, Bystrická 53, Žarnovica) - pohľadávka 1.746,-- € (52.600,-- Sk),neuspokojuje sa,

60) Abrahámová Anna, Kľakovská 10/36, Žarnovica - pohľadávka 880,-- € (26.511,-- Sk), neuspokojuje sa,

61) Bobišová Ružena, nar. 29.04.1949, Dolné Hámre 26, Hodruša-Hámre - pohľadávka 945,50 € (28.484,-- Sk), neuspokojuje sa,

62) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 357 760 05 (pôvodne uplatnené veriteľom SIDERIA ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenska 1, Košice) - pohľadávka 28.488,91 € (858.257,-- Sk), neuspokojuje sa,

63) Madluška Vojtech, Priemyselná č. 289, Žiar nad Hronom, IČO: 30 461 553 - pohľadávka 33,82 € (1.019,-- Sk), neuspokojuje sa,

64) Škarba Rastislav, nar. 29.12.1972, Rudno nad Hronom č. 277 - pohľadávka 656,31 € (19.772,-- Sk), neuspokojuje sa,

65) Škarba Jozef, nar. 12.06.1944, Rudno nad Hronom č. 54 - pohľadávka 578,77 € (17.436,-- Sk), neuspokojuje sa,

66) Cvanga Jozef, nar. 01.02.1948, Horné Hámre č. 280, Hodruša-Hámre - pohľadávka 211,78 € (6.380,-- Sk), neuspokojuje sa,

67) Jančok Milan, nar. 08.03.1964, Hodruša-Hámre č. 245 - pohľadávka 21,78 € (656,--Sk), neuspokojuje sa,

68) Ondruš Igor, nar. 05.04.1963, Kľakovská 880/14, Žarnovica, prechodný pobyt Horné Hámre 223 - pohľadávka 341,76 € (10.296,-- Sk), neuspokojuje sa,

69) Gettler Juraj, nar. 22.07.1961, Banská Hodruša 789, Hodruša-Hámre - pohľadávka 422,29 € (12.722,-- Sk), neuspokojuje sa,

70) Fusatý Jozef, nar. 30.08.1960, Kamenárska 1362/86, Nová Baňa - pohľadávka 293,43 € (8.840,-- Sk), neuspokojuje sa,

71) Palaj Jaroslav, nar. 12.10.1958, Tekovská Breznica 734 - pohľadávka 382,-- € (11.508,-- Sk), neuspokojuje sa,

72) Lichner František, nar. 22.08.1950, Hodruša-Hámre 293 - pohľadávka 338,38 € (10.194,-- Sk), neuspokojuje sa,

73) Trenčan Ľubomír, nar. 07.04.1974, Mierová 833/11, Žarnovica - pohľadávka 166,27 € (5.009,-- Sk), neuspokojuje sa,

74) Maruška Imrich, nar. 13.10.1946, Mierová 831/19, Žarnovica - pohľadávka 170,05 € (5.123,-- Sk), neuspokojuje sa,

75) Mihálik Jozef, nar. 27.10.1948, Mierová 831/19, Žarnovica - pohľadávka 530,90 € (15.994,-- Sk), neuspokojuje sa,

76) Miháliková Terézia, nar. 11.09.1949, Mierová 831/19, Žarnovica - pohľadávka 347,54 € (10.470,-- Sk), neuspokojuje sa,

77) Čarada Marián, nar. 06.07.1950, Voznica č. 172 - pohľadávka 358,83 € (10.810,-- Sk), neuspokojuje sa,

78) Štubňa Peter, nar. 13.05.1952, Mierová 833/12, Žarnovica - pohľadávka 478,03 € (14.401,-- Sk), neuspokojuje sa,

79) Švihlová Jarmila, nar. 04.04.1954, Ul. Fraňa Kráľa 868/14, Žarnovica - pohľadávka 168,96 € (5.090,-- Sk), neuspokojuje sa,

80) Fabian Vojteh, nar. 23.03.1964, Ul. Fraňa Kráľa 844/6, Žarnovica - pohľadávka 96,63 € (2.911, Sk), neuspokojuje sa,

81) Ziman Ján, nar. 13.03.1951, Kľakovská 881/16, Žarnovica - pohľadávka 211,48 € (6.371,-- Sk), neuspokojuje sa,

82) Tošal Tomáš, nar. 29.11.1988, Hodruša-Hámre 821, Tošalová Martina, nar. 23.11.1987, Hodruša - Hámre 821, dedičia po Tošal Dušan, nar. 06.06.1962, Kopanice 821, Hodruša-Hámre - pohľadávka 287,36 € (8.657,-- Sk), neuspokojuje sa,

83) Nagyová Miloslava, nar. 30.06.1983, J. C. Hronského 1170/6, Zlaté Moravce, Zúbeková Radka, nar. 11.01.1987, Hviezdoslavova 283/40, Žiar nad Hronom, Pavlíková Erika, nar. 07.04.1981, Horné Hámre 259, dedičky po Zúbek Marian, nar. 10.10.1958, Kľakovská 6/3, Žarnovica - pohľadávka 278,86 € (8.401,-- Sk), neuspokojuje sa,

84) Debnárová Margita, nar. 08.01.1974, Fraňa Kráľa 842/10, Žarnovica, Macková Iveta, nar. 29.06.1970, Fraňa Kráľa 876/56, Žarnovica, Garaj Anton, nar. 13.01.1979, Fraňa Kráľa 1616/66, Žarnovica, dedičia po Garaj Anton, nar. 25.07.1946, Mierová 12/18, Žarnovica - pohľadávka 661,89 € (19.940,-- Sk), neuspokojuje sa,

85) Soboňa Vlastimil, nar. 15.12.1957, Tekovská Breznica 488 - pohľadávka 359,19 € (10.821,-- Sk), neuspokojuje sa,

86) Kotrlcová Margita, nar. 01.02.1960, Májová 309/44, Žarnovica - pohľadávka 53,54 € (1.613,-- Sk), neuspokojuje sa,

87) Kováčik Milan, nar. 15.01.1961, Banská Hodruša č. 834, Hodruša-Hámre - pohľadávka 170,75 € (5.144,-- Sk), neuspokojuje sa,

88) Šalková Alžbeta, nar. 24.01.1965, Fraňa Kráľa 846/22, Žarnovica - pohľadávka 46,94 € (1414,-- Sk), neuspokojuje sa,

89) Trenčan Vladimír, nar. 15.10.1948, Mierová 833/11, Žarnovica - pohľadávka 576,01 € (17.353,-- Sk), neuspokojuje sa,

90) Pipíška Jozef, nar. 12.02.1948, Dolné Hámre 277, Hodruša-Hámre - pohľadávka 76,31 € (2.299,-- Sk), neuspokojuje sa,

91) Krébes Miroslav, nar. 18.12.1965, Dolné Hámre 254, Hodruša-Hámre - pohľadávka 328,25 € (9.889,-- Sk), neuspokojuje sa,

92) Čuliak Jakub, nar. 24.02.1948, Mierová 831/20, Žarnovica - pohľadávka 84,11 € (2.534,-- Sk), neuspokojuje sa,

93) Chovanec Vladimír, nar. 02.09.1958, Kľakovská 879/12, Žarnovica - pohľadávka 337,71 € (10.174,-- Sk), neuspokojuje sa,

94) Polc Jozef, nar. 17.09.1962, Štúrova 785/4, Nová Baňa - pohľadávka 536,31 € (16.157,-- Sk), neuspokojuje sa,

95) Boháč Pavel, nar. 10.04.1953, Veľké Pole 13 - pohľadávka 109,47 € (3.298,-- Sk), neuspokojuje sa,

96) Bača Jozef, nar. 05.11.1951, Hodruša-Hámre č. 426 - zomrel bez dedičov - pohľadávka 272,16 € (8.199,-- Sk), neuspokojuje sa,

97) Zelinová Magdaléna, nar. 30.07.1953, Slobody 416/79, Žarnovica - pohľadávka 12,58 € (379,-- Sk), neuspokojuje sa,

98) Ološtiaková Viera, nar. 28.09.1958, Banská Hodruša 396, Hodruša-Hámre - pohľadávka 215,06 € (6.479,-- Sk), neuspokojuje sa,

99) Rudzanová Edita, nar. 16.02.1950, Rudno nad Hronom č. 91 - pohľadávka 115,91 € (3.492,-- Sk), neuspokojuje sa,

100) Weis Karol, nar. 10.07.1949, Dolné Hámre 280, Hodruša-Hámre - pohľadávka 497,58 € (14.990,-- Sk), neuspokojuje sa,

101) Cigáňová Ivana, nar. 12.10.1971, Jedľové Kostoľany č. 119, dedička po Izák Dušan, nar. 12.04.1944, Hodruša-Hámre č. 293 - pohľadávka 471,22 € (14.196,-- Sk), neuspokojuje sa,

102) Frim Július, nar. 10.10.1974, Dolné Hámre č. 293, Hodruša-Hámre, Ing. Frim Martin, nar. 16.05.1980, Železničná 607/6, Žarnovica, dedičia po Frim Július, nar. 07.04.1945, Hodruša-Hámre č. 293 - pohľadávka 925,45 € (27.880,-- Sk), neuspokojuje sa,

103) Lichnerová Helena, nar. 28.02.1955, Dolné Hámre 293, Hodruša-Hámre - pohľadávka 114,49 € (3.449,-- Sk), neuspokojuje sa,

106) Palatický Vladimír, nar. 11.08.1944, Dolné Hámre 802, Hodruša-Hámre - pohľadávka 314,41 € (9.472,-- Sk), neuspokojuje sa,

107) Fritz Vladimír, nar. 25.06.1948, Majerského 571, Hliník nad Hronom - pohľadávka 618,47 € (18.632,-- Sk), neuspokojuje sa,

108) Tomagová Mária, nar. 16.07.1957, Voznica 131 - pohľadávka 320,92 € (9.668,-- Sk), neuspokojuje sa,

109) Duda Milan, nar. 28.06.1951, Fraňa Kráľa 868/40, Žarnovica - pohľadávka 43,42 € (1.308,-- Sk), neuspokojuje sa,

110) Kotrlec Jozef, nar. 26.10.1977, Dolné Hámre č. 279, Hodruša-Hámre, Gajdošíková Michaela, nar. 08.01.1979, Dolné Hámre č. 230, Hodruša-Hámre, Kotrlec Peter, nar. 08.12.1979, Bystrická 80/8, Rajec, dedičia po Kotrlec Jozef, nar. 22.07.1950, Hodruša-Hámre č. 289 - pohľadávka 361,75 € (10.898,-- Sk), neuspokojuje sa,

111) Šlosiarik Ladislav, nar. 13.04.1952, Mierová 833/11, Žarnovica - pohľadávka 175,10 € (5.275,-- Sk), neuspokojuje sa,

112) Pély Igor, nar. 01.08.1948, Dolné Hámre č. 127, Hodruša-Hámre - pohľadávka 736,01 € (22.173,-- Sk), neuspokojuje sa,

113) Pélyová Greta, nar. 08.04.1952, Dolné Hámre č. 127, Hodruša-Hámre - pohľadávka 718,78 € (21.654,-- Sk), neuspokojuje sa,

114) Vozár František, nar. 10.08.1953, Banská Hodruša č. 523, Hodruša-Hámre - pohľadávka 444,47 € (13.390,-- Sk), neuspokojuje sa,

115) Beták Milan, nar. 13.07.1957, Dolné Hámre č. 228, Hodruša-Hámre - pohľadávka 381,70 € (11.499,-- Sk), neuspokojuje sa,

117) Holá Eva, nar. 13.02.1958, Fraňa Kráľa 868/41, Žarnovica - pohľadávka 439,95 € (13.254,-- Sk), neuspokojuje sa,

118) Nemec Dagmar, nar. 10.01.1952, Mierová 11, Žarnovica - pohľadávka 391,75 € (11.802,-- Sk), neuspokojuje sa,

119) Urich Gabriel, nar. 09.06.1962, Fraňa Kráľa 872/43, Žarnovica - pohľadávka 789,25 € (23.777,-- Sk), neuspokojuje sa,

120) Štefanková Anna, nar. 24.01.1964, Nová 1665/6C, Žarnovica - pohľadávka 286,53 € (8.632,-- Sk), neuspokojuje sa,

121) Ciblíková Kvetoslava, nar. 06.03.1960, Banská Hodruša č. 381, Hodruša-Hámre - pohľadávka 53,48 € (1.611,-- Sk), neuspokojuje sa,

122) Fabriková Mária, nar. 21.01.1951, Partizánska 229/46, Žarnovica - pohľadávka 420,10 € (12.656,-- Sk), neuspokojuje sa,

123) Job Jozef, nar. 11.03.1948, Voznica č. 168 - pohľadávka 337,38 € (10.164,-- Sk), neuspokojuje sa,

124) Štaudner Ján, nar. 14.09.1951, Banská Hodruša č. 566, Hodruša-Hámre - pohľadávka 108,28 € (3.262,-- Sk), neuspokojuje sa,

125) Adamský Radoslav, nar. 05.06.1971, Banská Hodruša č. 446, Hodruša-Hámre - pohľadávka 206,27 € (6.214,-- Sk), neuspokojuje sa,

126) Hradilová Jana, nar. 19.12.1966, Voznica 158, Ziman Ľubomír, nar. 26.01.1974, Voznica 158, Demianová Dana, nar. 17.03.1971, Voznica 158, dedičia po Ziman Ľubomír, nar. 05.01.1944, Voznica 158 - pohľadávka 169,26 € (5.099,-- Sk), neuspokojuje sa,

127) Zacharovský Miroslav, nar. 28.12.1959, Dolné Hámre č. 245, Hodruša-Hámre - pohľadávka 353,68 € (10.655,-- Sk), neuspokojuje sa,

128) Patsch Martin, nar. 20.05.1991, Dolné Hámre č. 171, Hodruša-Hámre, Rečlová Veronika, nar. 17.06.1994, Ostrý Grúň č. 335, dedičia po Ing. Patsch Jozef, nar. 27.09.1965, Hodruša-Hámre č. 282 - pohľadávka 343,16 € (10.338,-- Sk), neuspokojuje sa,

129) Čík Jozef, nar. 05.08.1953, Mierová 831/19, Žarnovica - pohľadávka 203,41 € (6.128,- Sk), neuspokojuje sa,

130) Remeň Július, nar. 18.10.1948, Dolné Hámre č. 226, Hodruša-Hámre - pohľadávka 636,99 € (19.190,-- Sk), neuspokojuje sa,

131) Dirnbachová Alena, nar. 18.04.1961, Banská Hodruša č. 527, Hodruša-Hámre - pohľadávka 63,47 € (1.912,-- Sk), neuspokojuje sa,

132) Štrba Jozef, nar. 12.04.1953, Revištské Podzámčie č. 53, Žarnovica - pohľadávka 11,02 € (332,-- Sk), neuspokojuje sa,

133) Rudzan Imrich, nar. 12.05.1951, Rudno nad Hronom 91 - pohľadávka 388,70 € (11.710,-- Sk), neuspokojuje sa,

134) Maslen Stanislav, nar. 05.08.1954, Ul. K. Nálepku 108/12, Žarnovica - pohľadávka 88,73 € (2.673,-- Sk), neuspokojuje sa,

135) Zacharovská Jana, nar. 01.09.1962, Hodruša-Hámre 245 - pohľadávka 128,43 € (3.869,-- Sk), neuspokojuje sa,

136) Páleník Zdenko, nar. 29.07.1952, Mierová 20/19, Žarnovica - pohľadávka 260,27 € (7.841,-- Sk), neuspokojuje sa,

137) Búryová Oľga, nar. 08.03.1951, Horné Hámre č. 286, Hodruša-Hámre - pohľadávka 124,51 € (3.751,-- Sk), neuspokojuje sa,

138) Garaj Jozef, nar. 06.05.1966, Veľká Lehota 107 - pohľadávka 420,87 € (12.679,-- Sk), neuspokojuje sa,

139) Mádelová Anna, nar. 29.05.1955, Kľakovská 891/25, Žarnovica - pohľadávka 125,77 € (3.789,-- Sk), neuspokojuje sa,

140) Budinský Rudolf, nar. 10.10.1948, Fraňa Kráľa 873/50, Žarnovica - pohľadávka 312,82 € (9.424,-- Sk), neuspokojuje sa,

141) Suchý Marián, Vodárenská 5, Nová Baňa - pohľadávka 609,47 € (18.361,-- Sk), neuspokojuje sa,

142) Seget Milan, nar. 05.05.1931, Kľakovská 17/11, Žarnovica - pohľadávka 223,13 € (6.722,-- Sk), neuspokojuje sa,

143) Závadský Juraj, nar. 28.11.1954,Voznica 89 - pohľadávka 301,80 € (9.092,-- Sk), neuspokojuje sa,

144) Piatra Pavol, nar. 18.04.1968, Košická 2374/1, Kežmarok - pohľadávka 391,42 € (11.792,-- Sk), neuspokojuje sa,

145) Kršjaková Alžbeta, nar. 26.11.1961, Dolné Hámre č. 286, Hodruša-Hámre - pohľadávka 81,72 € (2.462,-- Sk), neuspokojuje sa,

146) Sedliaková Anna, nar. 31.07.1955, Rudno nad Hronom č. 146 - pohľadávka 40,99 € (1.235,-- Sk), neuspokojuje sa,

147) Nemcová Antónia, nar. 23.12.1950, Mierová 833/11, Žarnovica - pohľadávka 114,12 € (3.438,-- Sk), neuspokojuje sa.

148) Čerňanská Helena, nar. 24.11.1953, Fraňa Kráľa 868/42, Žarnovica - pohľadávka 416,22 € (12.539,-- Sk), neuspokojuje sa,

149) Karnas Karol, nar. 17.10.1949, Fraňa Kráľa 36/46, Žarnovica - pohľadávka 226,42 € (6.821,-- Sk), neuspokojuje sa,

150) Kicko Vladimír, nar. 17.12.1943, Mierová 828/6, Žarnovica - pohľadávka 401,95 € (12.109,-- Sk), neuspokojuje sa,

151) Bratko Marcel, nar. 23.10.1952, Dlhá lúka 735/62, Nová Baňa - pohľadávka 1.411,54 € (42.524,-- Sk), neuspokojuje sa,

152) Maslen Jozef, nar. 18.03.1960, Ostrý Grúň 92 - zomrel bez dedičov - pohľadávka 279,82 € (8.430,-- Sk), neuspokojuje sa,

153) Ziman Jozef, nar. 11.01.1955, Kľakovská 881/17, Žarnovica, prechodný pobyt: Voznica 178 - pohľadávka 328,02 € (9.882,-- Sk), neuspokojuje sa,

154) Ľudmila Ružicková, nar. 18.11.1993, Inovecká 345/22, Tekovské Nemce, dedička po Ružička Ján, nar. 06.02.1958, Hodruša-Hámre 808 - pohľadávka 7,63 € (230,-- Sk), neuspokojuje sa,

155) Vincencová Mária, nar. 24.01.1965, Fraňa Kráľa 846/22, Žarnovica - pohľadávka 119,10 € (3.588,-- Sk), neuspokojuje sa,

156) Matonoková Erika, nar. 15.02.1957, Dolné Hámre č. 3, Hodruša-Hámre - pohľadávka 55,70 € (1 .678,-- Sk), neuspokojuje sa,

157) Lenka Šurianska, nar. 09.01.1987, Fraňa Kráľa 873/47, Žarnovica, Marek Duda, nar. 16.06.1981, Katova 173/12, Banská Štiavnica, dedičia po Duda Anton, nar. 05.05.1959, Fraňa Kráľa 47/37, Žarnovica - pohľadávka 333,67 € (10.052,-- Sk), neuspokojuje sa,

158) Laurov Miroslav, nar. 12.05.1952, Ul. Slobody 448/111, Žarnovica - pohľadávka 267,78 € (8.067,-- Sk), neuspokojuje sa,

160) Lukyová Emília, nar. 19.12.1961, Kľakovská 878/9, Žarnovica - pohľadávka 58,62 € (1.766,-- Sk), neuspokojuje sa,

161) Nemcová Ľubomíra, nar. 08.11.1957, Voznica 18 - pohľadávka 43,45 € (1.309,-- Sk), neuspokojuje sa,

162) Suchý Kamil, nar. 15.11.1947, Dolné Hámre č. 27, Hodruša-Hámre - pohľadávka 211,25 € (6.364,-- Sk), neuspokojuje sa,

163) Weis Ján, nar. 03.07.1948, Hodruša-Hámre č. 308 - pohľadávka 682,43 € (20.559,--
Sk), neuspokojuje sa,

165) Považanová Vilma, nar. 09.02.1957, Banská Hodruša č. 429, Hodruša-Hámre - pohľadávka 109,77 € (3.307,-- Sk), neuspokojuje sa,

166) Považan Marian, nar. 19.02.1957, Banská Hodruša č. 434, Hodruša-Hámre - pohľadávka 137,06 € (4.129,-- Sk), neuspokojuje sa,

167) Kortla Jozef, nar. 05.07.1949, Horné Hámre 12, Hodruša-Hámre - pohľadávka 639,71 € (19.272,-- Sk), neuspokojuje sa,

168) Paštrnák Boris, nar. 06.12.1962, Mierová 828/4, Žarnovica - pohľadávka 156,54 € (4.716,-- Sk), neuspokojuje sa,

169) Rauch Tibor Ing., nar. 02.01.1968, Tatranská 90/6, Žarnovica - pohľadávka 6.745,83 € (203.225,-- Sk), neuspokojuje sa,

171) Nittmannová Anna, nar. 11.8.1960, Dolné Hámre č. 291, Hodruša-Hámre - pohľadávka 63,07 € (1.900,-- Sk), neuspokojuje sa,

173) Garaj Ján Ing., nar. 08.06.1948, Ul. M.R. Štefánika 454/26, Žiar nad Hronom - pohľadávka 2.299,77 € (69.283,-- Sk), neuspokojuje sa,

174) Turman Milan, nar. 06.05.1956, Hodruša-Hámre 286 - zomrel bez dedičov - pohľadávka 308,87 € (9.305,-- Sk), neuspokojuje sa,

175) TȔV Bayern-Sachen, reprezentácia SR, Račianska 71, Bratislava - pohľadávka 5.756,04 € (173.406,45 Sk), neuspokojuje sa,

176) Základná organizácia Odborového zväzu KOVO ZSNP, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 170 534 04 - pohľadávka 3.991,83 € (120.258,-- Sk), neuspokojuje sa,

178) EMC PRODUCT SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o., Divina 595, IČO: 31 596 193 - pohľadávka 909,46 € (27.398,30 Sk), neuspokojuje sa.


IX. Správkyňa konkurznej podstaty je povinná poukázať veriteľom priznané sumy v lehote vlehote do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote 15 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e:


Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP. Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP). Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).


V Banskej Bystrici dňa 22. októbra 2020


                                                                                                        JUDr. Miriam Boborová Sninská
                                                                                                                            sudkyňa