Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/252/2018

(FO) Hankócyová Monika (16.10.1992)

Častkovce 551, 91627 Častkovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.10.2020
Zverejnený v OV č.:
207/2020
Dlžník:
Hankócyová Monika IČO 16.10.1992, , Častkovce 551, 91627 Častkovce,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/252/2018
Spisová značka správcu:
40OdK/252/2018 S1265
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty ponukové konanie, zverejnené v Obchodnom vestníku 189/2020, dňa 01.10.2020, bolo vyhodnotené dňa 21.10.2020, víťazná ponuka bola na sumu 530,- € za všetky ponúknuté nehnuteľnosti. V zmysle ustanovenia § 167r zákona číslo 7/2005 Z. z. je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, oprávnený so súhlasom dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak túto cenu uhradí správcovi do 10 dní od uskutočnenia ponukového konania.

 

 

Mgr. Martin Berec - správca