Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/271/2020

(FO) Novák Dušan (01.01.1971)

Pri mlyne 9853, 83107 Bratislava-Vajnory

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.10.2020
Zverejnený v OV č.:
209/2020
Dlžník:
Novák Dušan IČO 01.01.1971, , Pri mlyne 9853 / 36, 83107 Bratislava-Vajnory,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/271/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/271/2020 S1811
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.09.2020, zverejneným v OV č. 200/2020 dňa 16.10.2020 pod č. k. 32OdK/271/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Dušan Novák, narodený 01.01.1971, trvale bytom Pri mlyne 9853/36, 831 07 Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“). 

Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky (§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)).

Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu (IBAN): SK8483300000002601790975, Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, Doplňujúce údaje (poznámka): Dušan Novák, kaucia popretia pohľadávky 32OdK/271/2020.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Bratislave dňa 18.10.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca