Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/271/2020

(FO) Novák Dušan (01.01.1971)

Pri mlyne 9853, 83107 Bratislava-Vajnory

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.10.2020
Zverejnený v OV č.:
209/2020
Dlžník:
Novák Dušan IČO 01.01.1971, , Pri mlyne 9853 / 36, 83107 Bratislava-Vajnory,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/271/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/271/2020 S1811
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.09.2020, zverejneným v OV č. 200/2020 dňa 16.10.2020 pod č. k. 32OdK/271/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Dušan Novák, narodený 01.01.1971, trvale bytom Pri mlyne 9853/36, 831 07 Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“). 

Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese: Zelená 2, 811 01 Bratislava, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách  od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 908 376 145, na e-mailovej adrese: ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

V Bratislave dňa 18.10.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca