(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.11.2020
Zverejnený v OV č.:
211/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Verejná obchodná súťaž – tretie kolo

V súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 03. júla 2020 v konkurznom konaní vo veci úpadcu:  X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707 (ďalej iba ako „úpadca“), ktoré je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/16/2019 týmto vyzývam záujemcov na predkladanie ponúk na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) ZKR nasledovne:

 1. Speňažovaný majetok
 1. Predmetom speňaženia v tejto verejnej obchodnej súťaži sú pohľadávky úpadcu z obchodného styku, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisové zložky č. 1 až č. 18 v súpisovej hodnote 63.060,51 € (slovom: šesťdesiattritisíc šesťdesiat euro a päťdesiat jeden centov).
 1. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod podaním č. K020944.
 1. Speňaženie súpisových zložiek č. 1 až č. 18 majetku všeobecnej podstaty sa uskutoční na základe zmluvy o postúpení pohľadávok ako uceleného súboru pohľadávok (tzv. „balík pohľadávok“).

 

 1.  Podmienky verejnej obchodnej súťaže
 1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov v tomto ponukovom kole je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia správcu o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote 15 dní v jednej neporušenej obálke v úradných hodinách kancelárie správcu do sídla kancelárie správcu poštou alebo osobne s výrazným označením „Konkurz 2K/16/2019 – Ponuka – Neotvárať!“ Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa neprihliada.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. kópiu dokladu totožnosti v prípade záujemcu fyzickej osoby nepodnikateľa. V prípade záujemcu fyzickej osoby musí byť v ponuke výslovne uvedené, že tento záujemca dáva súhlas na spracovanie osobných údajov na účely tejto verejnej obchodnej súťaže.
 1. V tomto ponukovom kole nesmie byť ponúkaná kúpna cena nižšia ako 25 % súpisovej hodnoty súpisových zložiek č. 1 až č. 18 majetku všeobecnej podstaty.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej cenu za pohľadávky úpadcu (odplatu za postúpenie pohľadávok), doklad o uhradení zábezpeky vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK48 1100 0000 0029 4104 3132 vedený v Tatra banke, a.s.
 1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk v tomto kole.
 1. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky záujemcu je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j. ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
 1. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam.
 1. Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží predsedovi veriteľského výboru na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov.
 1. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk záujemcov v tomto kole verejnej obchodnej súťaže veriteľský výbor uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným záujemcom za súčasného splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže na základe uznesenia zo zasadnutia veriteľského výboru.
 1. V prípade, ak úspešný záujemca odmietne v lehote stanovenej správcom doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny resp. uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote stanovenej správcom, zábezpeka úspešného záujemcu v takomto prípade prepadá v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
 1. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu verejnej obchodnej súťaže uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok. Speňažený majetok úpadcu nadobudne úspešný záujemca bez tiarch a bez zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
 1. Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania: správca uzavrie s úspešným záujemcom po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny zmluvu o postúpení pohľadávok a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu verejnej obchodnej súťaže. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu verejnej obchodnej súťaže nesie úspešný záujemca.
 1. Záväzná ponuka musí obsahovať spôsob vrátenia uhradenej zábezpeky na kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný, vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu.

 

 1. Upozornenie pre záujemcov
 1. Speňažované pohľadávky, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom ležia a bežia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za vymožiteľnosť speňažovaných pohľadávok.
 1. Speňažované pohľadávky úpadcu môžu byť aj premlčané, môžu mať aj iné právne vady súvisiace s ich vznikom a prípadným postúpením.
 1. Správca ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže nezodpovedá za bonitu postupovaných pohľadávok úpadcu, za ich vymožiteľnosť, za ich prípadné nezrovnalosti spôsobené nedostatkami v účtovnej evidencii úpadcu, ani za prípadné nezrovnalosti týkajúce sa účtovnej a právnej existencie pohľadávok.
 1. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve o postúpení pohľadávok úpadcu potvrdí, že bol zo strany správcu na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych vád postúpených pohľadávok úpadcu, ako aj nárokov z nesprávnej špecifikácie výšky niektorej z postúpených pohľadávok úpadcu.
 1. Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu odstúpiť ani požadovať náhradu akejkoľvek škody.

 

 1. Ďalšie podmienky:

Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.

Veriteľský výbor a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má veriteľský výbor a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

 

Košice, dňa 28. októbra 2020                                            Ing. Imrich Krupička, správca